Laatste nieuws  

Persbericht Raad van West Betuwe neemt besluit over rotonde Hellouw

Hieronder kunt u ht persbericht in zakde de totonden en het besluit van de gemeentraad bekijken

Persbericht besluit rotonde

Verslag ALV 2021

Hieronder kunt u ht verslag van de ALV van 2021 terugvinden

Verslag ALV 2021

Enquête woningbouw

Voor het onderzoeken naar de woonbehoefte in Hellouw is de werkgroep Woningbouw Hellouw opgericht.
Middels een enquête willen we meer inzicht krijgen in deze behoefte en hoe we dit kunnen gaan afstemmen met de gemeente. Hieronder vind u het enquête formulier.

Download hieronder het enquête formulier

Woningbouw enquete Hellouw

Informatiebijeenkomst rotonde N830 bij HellouwDatum 18 maart 2021Aankomende dinsdagavond 23 maart houdt de gemeenteraad een informatieve avond (online) om de plannen voor een rotonde toe te lichten en van gedachten te wisselen met de inwoners van Hellouw. Wij roepen iedereen op daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Hoe dat moet staat in de brief die in Hellouw is verspreid door de gemeente.

De gemeenteraad wil nu in een aantal stappen naar een definitieve beslissing toe werken. Nu is er de informatieve avond. Daarna wordt dan een voorstel gemaakt waar op de raad in mei of juni een beslissing gaat nemen. Daarmee komt na heel veel jaren knokken mogelijk een oplossing in zicht voor één van de grootste knelpunten van Hellouw; een veilige verkeersontsluiting naar de provinciale weg.

Vanuit de vereniging Dorpsbelangen Hellouw is hier jarenlang naar toegewerkt. Zo is in de breed gedragen dorpsvisie van 2008 al aangegeven dat er een rotonde moest komen. Tijdens meerdere ledenvergaderingen is daarna telkens opnieuw duidelijk gemaakt dat de rotonde er moest komen. Ook is daarbij de voorkeur uitgesproken voor een rotonde aan de westkant van Hellouw, het liefst met een vierde poot als ontsluiting voor de polder. De afsluiting van de Oudenhof wordt niet geaccepteerd. De hele polder komt daardoor op slot te zitten.

In de afgelopen jaren is ook gesproken over een rotonde bij de Oudenhof. Deze kwam op tafel vanwege het afsluiten van de Oudenhof bij een rotonde aan de (westelijke) Korfgraaf.  Voordeel daarvan was dat de polder dan wel bereikbaar zou blijven. De gevolgen daarvan zijn echter niet gunstig voor de verkeersveiligheid en de kosten van aanpassingen. Zo ontstaat er een groot risico van sluipverkeer via de parallelweg aan de westkant van auto’s die richting Herwijnen willen. Dat is gevaarlijk voor de fietsers die daar juist rijden. Ook moeten behoorlijke kostbare aanpassingen gedaan worden aan de Oudenhof en Korfgraaf om al het verkeer dan veilig te laten rijden. Ook blijft dan een koude oversteek nodig voor fietsers bij de Irenestraat. Daardoor valt deze variant af .

Afgelopen jaar, op 8 juni, heeft de gemeenteraad van West Betuwe uitgebreid gesproken over een rotonde bij Hellouw.  Daarbij is duidelijk geworden dat het voorstel van een rotonde met de afsluiting van de Oudenhof (eis van de provincie Gelderland) nog niet de oplossing brengt die de bewoners willen. Vanuit de raad is toen het initiatief genomen om opnieuw contact op te nemen met de provincie Gelderland om samen te gaan kijken in Hellouw naar de situatie. Dat is gebeurd in juli vorig jaar. De aanwezige leden van Provinciale Staten hebben naar eigen zeggen een goed beeld gekregen van de situatie en hebben toegezegd hun invloed te willen gebruiken om tot een betere oplossing te komen voor Hellouw.

Aanstaande dinsdag liggen er nu twee varianten op tafel waarover de gemeenteraad met inwoners wil overleggen.
De dorpsbelangenvereniging heeft beide varianten vergeleken met de opdracht vanuit het dorp om tot een rotonde te komen. Variant 1 is het oude voorstel waarover we niet tevreden waren.
Variant 2 waarbij de rotonde aan de westzijde van Hellouw komt en de Oudenhof open blijft komt het meest in de buurt van wat we willen bereiken.
De beste oplossing zou zijn dat er nog een vierde poot/aansluiting op de rotonde zou komen die aansluit op de Paalgraaf. Daarmee zou de polder optimaal en veilig bereikbaar zijn voor zowel vrachtwagens/auto’s als fietsers. Dit vraagt om een behoorlijk grote extra investering.

Een andere acceptabele variant is die waarbij de koude oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Irenestraat wordt vervangen door een fiets/voetgangerspad vanuit de Irenestraat Noord naar de nieuwe rotonde (achter de bushalte langs). Deze kan parallel aan de provinciale weg aangelegd worden. De koude oversteek is daardoor helemaal niet meer nodig. Dat is hetzelfde als de uitkomst van de dorpsraadpleging over de rotonde tijdens de drukbezochte vergadering van de vereniging van 8 februari 2017.

Nu de provincie heeft aangegeven zich in te willen zetten voor een betere oplossing voor Hellouw verwachten wij dat de eis van afsluiting van de Oudenhof van tafel kan én dat de provincie financieel meebetaald aan de oplossing.
Deze laatste variant zal dan ook onze insteek zijn tijdens de informatie avond.


Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw:

Stefan Vreeburg
Ewart Wigmans
Gijs van Zandwijk

Opzetten landschapsprojecten door en voor inwoners Hellouw

Aanplant groen bij dorpsranden en langs polderwegen, creëren bloemrijke randen en perkjes voor bijen, aanleg dorpsgaard, herstel polderhuisje en realisatie Klompenpad. Dit zijn ideeën die de Dorpsbelangen-vereniging Hellouw heeft om het eigen karakter en de beleefbaarheid van het dorp te vergroten. De vereniging wil graag met inwoners van gedachten wisselen over welke landschapsprojecten. Heeft u ook ideeën? Denk ook mee! 

De Dorpsbelangenvereniging wil de natuur en het  landschap in en rond Hellouw beschermen en behouden. Daarbij rekening houdend met   ecologische, esthetische en cultuurhistorische waarden. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland start de vereniging de actie Levend Landschap. Deze actie is gericht op het opzetten van landschapsprojecten door en voor bewoners.. Gedacht wordt om de huidige dorpsrand aantrekkelijker te maken door meer streekeigen groen aan te planten. sloten. Maar ook om de toegankelijkheid en de beleving van de polder en uiterwaarden te vergroten. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de Provincie Gelderland. 

Ideeën verzamelen
De Dorpsbelangenvereniging is benieuwd naar de ideeën en wensen van inwoners over het landschap rond Hellouw, bijvoorbeeld wat inwoners het meeste waarderen. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen? Of wat zouden de inwoners graag anders zien? De Dorpsbelangenvereniging hoort dit graag! Inwoners kunnen hun ideeën tot 1 september doorgeven via info@dorpsbelangen-hellouw.nl. De ingekomen ideeën worden geplaatst op de website http://www.dorpsbelangen-hellouw.nl/. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de actie. In september volgt er een informatieavond voor belangstellenden. 


Persbericht:

Persbericht 17-04-2020


Besluit college Burgemeester en Wethouders over rotonde Hellouw

Datum 17 april 2020

Dorpsgenoten,

In de dorpsvisie van 2008 wordt de verkeersonveilige situatie als hét grote knelpunt voor het dorp aangewezen. Voor de uitvoering van de dorpsvisie wordt de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw opgericht. Deze gaat dan ook aan de slag met deze verkeersonveilige situatie. Het is zeer een moeizaam proces geweest. Na jaren overleg, besluit de Raad van Neerijnen uiteindelijk eind 2016 een krediet beschikbaar te stellen voor een rotonde bij Hellouw van ongeveer 1 miljoen euro. Samen met de toezegging van de provincie van € 375.000 is er dan genoeg budget beschikbaar om tot aanleg te komen van een rotonde zo lijkt het dan.

Tegen de eerste planschetsen voor een rotonde door de gemeente en provincie begin 2018 zijn bedenkingen bij de inwoners. De vereniging heeft daarop voorstellen voor verbeteringen ingediend.

Dat leidt in 2018 tot een vergelijking van twee locaties en aansluitingsvarianten met de polder/Irenestraat Noord. Qua verkeersveiligheid heeft de gemeente een duidelijke voorkeur voor de locatie aan de Korfgraaf. Beide opties blijken qua kosten ongeveer gelijk, maar een rotonde bij de Oudenhof geeft veel sluipverkeer. Echter, bij de doorrekening van de varianten medio 2019 blijkt dat het beschikbare budget (uit 2016) inmiddels niet meer toereikend is voor de plannen. Opnieuw vindt overleg plaats met de gemeente (inmiddels West Betuwe).

Op 7 april heeft het college van Burgemeester en Wethouders van West Betuwe het besluit genomen dat:
- De rotonde wordt aangelegd aan de westzijde van Hellouw (locatie uit dorpsvisie 2008)
- De oversteek Irenestraat-Irenestraat Noord wordt aangepast zodanig dat alleen langzaam verkeer nog veilig kan oversteken (geen ingang meer voor auto’s)
- De kruising Oudenhof wordt afgesloten (eis van de provincie Gelderland)

Omdat alle varianten in 2018 waaronder ook deze, reeds waren afgewogen en besproken met de inwoners van Hellouw is dit hetzelfde voorstel niet nogmaals besproken met de inwoners.

Omdat sprake is van een tekort in het beschikbare budget om dit plan te realiseren, zal óók goedkeuring van de gemeenteraad noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk zal dat 8 juni in een beeldvormende vergadering gebeuren. Later volgt dan een nog het besluit in een raadsvergadering.

Wanneer de raad instemt komt na al die jaren eindelijk zicht op een oplossing voor dit knelpunt. De Vereniging Dorpsbelangen verwacht hiermee dan ook het grootste knelpunt uit de dorpsvisie
opgelost te krijgen. Zeker voor de inwoners van de Irenestraat gaat dit een grote verbetering opleveren qua overlast en risico’s. Ook zal de snelheid op de provinciale weg door de rotonde omlaag gaan en wordt het oversteken van fietsers en voetgangers naar de bushalte veel veiliger. Ook voor de automobilisten die van en naar het dorp gaan zullen veel veiliger de provinciale af en op kunnen gaan.

De vereniging is dan ook blij met dit plan en zal het ook ondersteunen.

Uiteraard zullen er ook inwoners zijn die niet tevreden zijn met deze oplossing. De inwoners van de Irenestraat Noord en de polder zullen verder moeten omrijden wanneer er een koude oversteek komt en de Oudenhof wordt afgesloten voor auto’s. Het aanleggen van een vierde “poot” aan de rotonde als weg naar de polder is een te kostbare aanvulling gebleken voor de gemeente.

De bewoners nabij de beoogde rotonde-locatie zullen ongetwijfeld meer verkeer langs krijgen. Samen met de gemeente zal gekeken moeten worden hoe die overlast zo veel mogelijk beperkt kan worden. Ook hierin wil de vereniging haar ondersteuning verlenen.

Voor de inwoners die aan of nabij de Oudenhof wonen zal de afsluiting van de aansluiting met de provinciale weg vervelend zijn. De provincie eist deze afsluiting alvorens zij wil meewerken aan de realisatie van een rotonde. De vereniging is daar niet blij mee en wil de provincie nogmaals wijzen op de gevolgen van afsluiting voor bewoners van de Oudenhof en de bereikbaarheid van Hellouw. Om dat goed te kunnen doen moeten we het eerst provinciale besluit over de afsluiting afwachten. Tegen dit besluit kunnen we dan onze bezwaren inbrengen waarop de provincie moet reageren. Mochten we niet tevreden zijn over de reactie van de provincie, dan kunnen we in beroep gaan. Uiteraard wil de vereniging met de inwoners de bezwaren indienen zodra we het besluit hebben ontvangen.

Als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw ben ik erg blij dat na zoveel jaren intensief overleggen, corresponderen en lobbyen de aanleg van de rotonde nu mogelijk wordt gemaakt door met name de gemeente. Diverse malen is de teleurstelling van inwoners geproefd over het uitblijven van een oplossing voor de gevaarlijke situatie en het gebrek aan bestuurlijke interesse voor Hellouw. Velen hadden de moed reeds opgegeven. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er achter de schermen de laatste jaren goed is samengewerkt met de gemeente Neerijnen en West Betuwe. De betrokken wethouders (dhr. Kool en dhr. Goossens) en de ambtenaren hebben zich serieus ingezet om dit resultaat te bereiken. Ik ben er van overtuigd dat dit plan het hoogst haalbare is voor Hellouw en de gemeente West Betuwe. Ik hoop dan ook op steun vanuit Hellouw en de gemeenteraad bij de finale besluitvorming in de gemeenteraad binnenkort.

Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met de vereniging via de mail: Stefan.Leonie@gmail.com of telefonisch 06 535 639 79.

Stefan Vreeburg

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Hellouw

De Gelderlander:

Rivierenlanders wachten met smart op rotondes op onveilige verkeerskruispunten
KLIK HIER OM ARTIKEL TE LEZEN


Update rotonde:
Brief aan provincie Gelderland over vervolg Rotonde Hellouw

 

 

Persbericht:
Vereniging Dorpsbelangen Hellouw over raadsbesluit Neerijnen lokatiekeuze rotonde Hellouw

Nav het raadsbesluit van afgelopen donderdag het volgende persbericht:

de raad van Neerijnen was het er afgelopen donderdagavond snel uit. de rotonde voor Hellouw komt op de Oudenhof te liggen. In een enquete konden de inwoners van Hellouw kiezen voor de lokatiekeuze. De meeste inwoners kozen voor de Oudenhof ipv de westelijke lokatie bijde Korfgraaf. Hierdoor blijft ook de Hellouwse polder goed ontsloten, iets dat bij de andere variant niet goed mogelijk blijft. De Dorpsbelangenvereniging Hellouw is hier blij mee en hoopt nu dat de provincie Gelderland zich hier snel bij aansluit zodat de uitvoering nu snel gestart kan worden. Met de gemeente is verder afgesproken dat tegelijkertijd ook de toegangswegen in Hellouw een grote opknapbeurt krijgen en het plein voor het dorpshuis opnieuw kan worden ingericht.

Contactgegevens nav persbericht:

Stefan Vreeburg
Voorzitter vereniging Dorpsbelangen Hellouw
Email: stefan.leonie@gmail.com

Uitkomst enquete

Adviesrapport Rotonde Hellouw

Rapport second opinion ontsluiting Hellouw N83 KLIK HIER
Overhandigen van advies aan wethouder Kool en afgevaardigde  provincieLaatste correspondentie rotonde Hellouw met Gedeputeerde staten Gelderland 19-12-2017

aanleg rotonde Hellouw op de N830

Correspondentie rotonde Hellouw met Gedeputeerde staten Gelderland

Aan college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
T.a.v. gedeputeerde mw C. Bieze

Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Arnhem

Datum:            22 oktober 2017
Onderwerp:     Aanleg rotonde Hellouw op N830


Geachte mevrouw Bieze,

In de afgelopen jaren heeft onze vereniging diverse malen met de provincie gesproken over de aanpak van de onveilige verkeerssituatie en de zeer slechte leefbaarheid bij de kruising Irenestraat-N830 in het dorpje Hellouw. Met u zijn door ons hierover gesprekken gevoerd, o.a. op 1 juni 2015 en 4 februari 2016. Ook de provincie erkent dat de situatie ongewenst en gevaarlijk is. Daarvoor heeft zij een BDU-bijdrage beschikbaar gesteld van €375.000,-. Dat bedrag is niet voldoende om de gewenste aanpak van de verkeerssituatie te kunnen realiseren (€1,3 miljoen volgens de provincie nodig). In de gesprekken is door u gesteld dat het benodigde resterende bedrag van de gemeente Neerijnen zal moeten komen.

Dat resterende bedrag is er sinds eind 2016! Het benodigde resterende bedragvan ca. €900.000 is door de gemeenteraad van Neerijnen in november 2016 beschikbaar gesteld voor aanleg van een rotonde. Eind november 2016 is door de gemeente en onze vereniging contact geweest met de provinciale regiocoördinator dhr Van Baren om zo spoedig mogelijk tot nadere afspraken te komen over de aanleg. Voor 2017 stond de voorbereiding van groot onderhoud N830 op het programma, om daarin nog mee te kunnen gaan was snel handelen belangrijk. Inmiddels is het eind oktober 2017, ondanks meerdere verzoeken van onze kant is er tot op heden geen duidelijkheid gegeven over de planning en procedure inzake het groot onderhoud en de aanleg rotonde. Waarom lukt dat niet?

Vermoedelijk ligt dat aan een nieuw probleem; er zou sprake zijn van een koppeling van de BDU bijdrage aan Hellouw in combinatie met de afsluiting van de Oudenhof (tweede ontsluitingsweg voor Hellouw op de N830). Volgens de heer Van Baren is dat ambtelijk in een verkenningsrapportage uit 2012 opgenomen. Wij zijn hierover nog nooit op de hoogte gesteld in al die jaren! Niet in de gesprekken met u en uw ambtenaren en niet in de correspondentie met de provincie. Hoe kan dat en gaat daarom nu de aanleg van de rotonde weer niet door?

In een gezamenlijke verkenningsrapportage uit 2012 zou staan dat de voorkeursvariant (rotonde, koude oversteek Irenestraat én de afsluiting van de Oudenhof) de basis is geweest voor het financiële aanbod van de provincie (BDU bijdrage). Wij kennen dat ambtelijke rapport niet. We hebben er wel van gehoord tijdens het gesprek van 4 februari 2016 met u waarbij door uw ambtenaar de heer Ostendorf is gezegd dat dit rapport geen formele status heeft (een overzicht met mogelijke oplossingen).

Daarnaast is in uw brief van 23 maart 2015  (kenmerk 2015-001079) hierover niets vermeld als voorwaarde. Ook toen was het adviesrapport er al en de toezegging van de BDU bijdrage. Overigens is de brief opgesteld door uw beleidsambtenaar destijds, de heer Ostendorf. Hij is expliciet degene die op de hoogte was van het adviesrapport.

 

Wij willen van de provincie alle formele documenten/besluiten met daarin de onderbouwing van de BDU bijdrage ontvangen zodat wij weten wat er wanneer wel en niet formeel is besloten.

Als Vereniging Dorpsbelangen Hellouw zien wij ons als belanghebbende (formele vereniging, inschrijving KvK nr 11065601).Wij doen hierbij dan ook een beroep op de Algemene Wet Openbaarheid van Bestuur (artikel 3 WOB) voor het verkrijgen van deze documenten.

Inhoudelijk zijn wij het niet eens met het ambtelijke advies. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de jarenlange discussie over de onveilige kruising Irenestraat met de N830 niet eerder heeft geleid tot aanpak van deze situatie en nu de Oudenhof eenzijdig door de provincie als gevaarlijk wordt bestempeld en aangepakt moet worden.

Daarnaast heeft de afsluiting van de Oudenhof consequenties voor de verkeersstromen in het dorp. Ons is niet duidelijk in hoeverre die zijn meegenomen en beoordeeld. Ook zal dat leiden tot aanpassingen waarvoor onduidelijk is wie daarvoor de financiële gevolgen moet dragen. Het risico van uitstel van aanpassingen door discussie over de financiering is groot. Het gevolg is dan dat het dorp blijft zitten met de consequenties.

Graag zien wij op basis van feiten en analyses de gevaarzetting voor de Oudenhof tegemoet. Hierbij dient u dezelfde methoden te hanteren als voor de Irenestraat zodat een vergelijking mogelijk is (gegevens VIASTAT inzake ongevallen, ernst van de ongevallen en provinciale prioritering). Tevens willen wij de verkeersanalyse a.g.v. de afsluiting ontvangen inclusief de financiële doorrekening en dekking.  Aangezien het adviesrapport al dateert van 2012 is het aanleveren van deze onderbouwing ons inziens op heel korte termijn mogelijk.

U begrijpt dat wij zeer teleurgesteld zijn in de gang van zaken. Met name de wijze waarop de communicatie tussen de provincie en ons blijft zeer moeizaam en onvolledig. Terugblikkend concludeer ik dat uw organisatie meerdere mogelijkheden heeft laten liggen om ons goed en bijtijds te informeren en ons te laten participeren. Ik doel daarmee op de wijze van reageren op onze correspondentie en een pro actieve houding in het verstrekken van informatie.

Op het gebied van burgerparticipatie kunnen nog belangrijke stappen gezet worden. Met interesse hebben wij kennis genomen van het onderzoeksplan van de Rekenkamer Oost Nederland van februari 2017. Juist de onderzoeksvraag over burgerparticipatie bij infrastructurele werken is daarbij zeer interessant. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten en vragen u ons daarover actief te informeren.

 

In 2017 is begonnen met de voorbereiding van het groot onderhoud aan de N830. Wij zijn van mening dat wij als dorpsvereniging alles er aan gedaan hebben om snel en adequaat te acteren en reageren om mee genomen te kunnen worden in het groot onderhoud.

Gelet op de discussie over de afsluiting van de Oudenhof in combinatie met de BDU bijdrage voor de aanleg van de rotonde, willen wij van u zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 december, duidelijkheid wat dit betekent door de planning van de aanleg. Wij gaan er nog steeds vanuit dat de voorbereidingen inmiddels gestart zijn en de aanleg wordt gerealiseerd in deze ronde van groot onderhoud. Gelet op de formele correspondentie mogen wij hier ook van uit gaan.

Onze zorgen over dit proces zijn groot en houden ons bezig. We hebben door onze inzet en samenwerking met de gemeente Neerijnen het benodigde budget beschikbaar gekregen, ruim €900.000! Daar aan vooraf is ruim 15 jaar inzet gepleegd, een dorpsvereniging opgericht en een dorpsvisie (met als belangrijkste issue de verkeersontsluiting) opgesteld. Vanuit de gemeente Neerijnen zijn we voor onze inzet voor de rotonde beloond met de Vrijwilligersprijs 2016. U kunt zich voorstellen dat we niet blij zijn dat er nu nieuwe belemmeringen worden opgeworpen waardoor onze problemen met veiligheid en de leefbaarheid onnodig langer blijven voortduren. Wij zullen dan ook aandacht blijven vragen voor onze situatie o.a. bij  Provinciale Staten. Ook verkennen wij andere mogelijkheden om deze gang van zaken kritisch te laten beoordelen. Van de heer Van Baren hebben wij begrepen dat u ook graag van deze situatie af wilt, net als wij. Wij rekenen dan ook op bestuurlijke daadkracht van uw kant. 

Ons verzoek is:

-        Om de rotonde zo spoedig mogelijk aan te leggen binnen het groot onderhoud 2018 zoals eerder is afgesproken.

-        De discussie over de afsluiting van de Oudenhof hiervan los te koppelen om onnodige vertraging in de aanleg te voorkomen.

-        De provincie komt met een nadere onderbouwing voor de verkeersonveilige situatie voor de Oudenhof (vergelijkbaar met die van de Irenestraat).

-        De provincie zorgt ervoor dat de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw participeert als belanghebbende en wordt door de provincie actief betrokken bij deze ontwikkelingen en de vervolgstappen.

 

In deze brief staan een aantal verzoeken, samengevat:

 

1.     Wij willen van de provincie alle formele documenten/besluiten met daarin de onderbouwing van de BDU bijdrage ontvangen zodat wij weten wat er wanneer wel en niet formeel is besloten. Wij doen hierbij dan ook een beroep op de Algemene Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) voor het verkrijgen van deze documenten.

2.     Graag zien wij op basis van feiten en analyses de gevaarzetting voor de Oudenhof tegemoet. Hierbij dient u dezelfde methoden te hanteren als voor de Irenestraat zodat een vergelijking mogelijk is (gegevens VIASTAT inzake ongevallen, ernst van de ongevallen en prioritering). Tevens willen wij de verkeersanalyse a.g.v. de afsluiting ontvangen inclusief de financiële doorrekening en dekking. Aangezien het adviesrapport al dateert van 2012 is het aanleveren van deze onderbouwing ons inziens op heel korte termijn mogelijk.

3.     Om de rotonde zo spoedig mogelijk aan te leggen binnen het groot onderhoud 2018 zoals eerder is afgesproken. Wij willen van u zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 december, duidelijkheid wat dit betekent door de planning van de aanleg. Wij gaan er nog steeds vanuit dat de voorbereidingen inmiddels gestart zijn en de aanleg wordt gerealiseerd in deze ronde van groot onderhoud. Gelet op de formele correspondentie mogen wij hier ook van uit gaan.

4.     De discussie over de afsluiting van de Oudenhof hiervan los te koppelen om onnodige vertraging in de aanleg te voorkomen.

5.     De provincie zorgt er voor dat de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw participeert als belanghebbende en wordt door de provincie actief betrokken bij deze ontwikkelingen en de vervolgstappen.

6.     Op het gebied van burgerparticipatie kunnen nog belangrijke stappen gezet worden. Met interesse hebben wij kennis genomen van het onderzoeksplan van de Rekenkamer Oost Nederland van februari 2017. Juist de onderzoeksvraag over burgerparticipatie bij infrastructurele werken is daarbij zeer interessant. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten en vragen u ons daarover actief te informeren.

 

Aangezien de formele reactietermijn op een WOB verzoek 4 weken bedraagt stellen wij u voor om ook de andere verzoeken te voldoen voor die datum, dus voor 1 december 2017.


Hoogachtend,

De heer S.N.J. Vreeburg

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Hellouw

p.a. Waalbandijk 115,  4174 GR Hellouw

website: www.dorpsbelangen-Hellouw.nl


Nieuwsbrief rotonde Hellouw


1 juli 2017

Met deze brief willen we u informeren over de aanleg van de rotonde.

In de dorpsvergadering van 8 februari j.l. heeft het bestuur van de dorpsvereniging de opdracht van de inwoners gekregen om met de gemeente en de provincie in overleg te gaan over de voorgestelde rotonde-ontwerp aan de westzijde van Hellouw. In dit ontwerp is een vierde “poot” (wegaansluiting) getekend naar de polder. Daarmee zou de Irenestraatkruising met de provinciale weg niet meer nodig zijn.

Wij zijn met de gemeente en provincie in overleg gegaan om te bekijken of dit ontwerp van de rotonde financieel haalbaar is. Van de gemeente en provincie is een budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van de rotonde zonder de vierde poot. Voor de aanleg van een extra aansluiting en weg naar de polder was dus geen geld beschikbaar, maar mogelijk kan de aanleg goedkoper uitvallen doordat o.a. de kruising Irenestraat-provinciale weg niet nodig is. Uit berekeningen van de provincie is gebleken dat het te weinig voordeel oplevert. De gemeente ziet op korte termijn ook geen mogelijkheden om extra geld te vinden voor deze weg. Er is al veel extra geld in de rotonde gestoken De wethouder heeft bij de gemeenteraad gepolst of zij extra geld beschikbaar zou willen stellen. Het merendeel van de raad is dat niet van plan.Dat betekent dat de aanleg van een rotonde met een vierde poot niet mogelijk is bij het komende groot onderhoud van de provinciale weg.

De rotonde die wel mogelijk is krijgt drie aansluitingen (tweemaal op de Graaf Reinaldweg en de aansluiting op de Korfgraaf; het oorspronkelijke plan). Daar komt bij de verplaatsing van de bushalte en stalling, de aanpassing van de oversteek bij de Irenestraat en het verleggen van de ingang naar het dorp op de Korfgraaf.

Het bestuur van de dorpsvereniging heeft in het overleg met de gemeente gezegd te begrijpen dat ons voorstel nu niet haalbaar is, maar dat we wel de aanleg van de rotonde willen doorzetten. Uiteindelijk levert dat nog steeds veel voordelen op voor het dorp op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Ook houden we de hoop dat in de toekomst een nieuwe ontsluitingsweg naar de polder mogelijk kan worden gemaakt. Wanneer de rotonde is aangelegd kan deze nieuwe weg daar goed op aansluiten.

De provincie gaat nu samen met de gemeente aan de slag om de plannen verder voor te bereiden en uit te gaan voeren. Het groot onderhoud aan de weg gaat in 2018 beginnen, de aanleg van de rotonde zal wat langer duren (2019). Wanneer de planning en plannen/tekeningen uitgewerkt zijn volgt nog een informatieavond.

Nog vragen? Bel of mail (zie website dorpsvereniging voor telefoonnummer en emailadres).

Stefan Vreeburg

Dijkverbetering Gorinchem / Waardenburg


Voor het dijktraject Gorinchem - Waardenburg zijn verbetermaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk. Het project zit momenteel in de verkenningsfase. Hieronder vindt u documenten met betrekking tot het project.MEER INFORMATIE KLIK HIER


De Waalzetel / Bankje aan de Waal

Thema : Steppin’Stone: ‘op verhaal komen aan de Waal’.

De voorbereidingen voor ons Steppin’Stone project langs onze Waal zijn begonnen in Neerijnen en Lingewaard. Van daaruit gaat Steppin’Stone in kleine stappen van kern naar kern, van plaats naar plaats, van gemeente naar gemeente, om uiteindelijke het hele gebied langs de Waal bij de route te betrekken. Het hele maakproces wordt gemonitord en zichtbaar gemaakt, zodat de bewoners van elkaar kunnen leren en hun ervaringen kunnen delen. De initiatiefnemers, Stichting BOL, Productie22, hebben zich verzekerd van de steun van lokale bedrijven, die materialen en ondersteuning bieden bij de realisatie. Zij helpen de kunstenaars op weg om samen met de bewoners de route te verkennen en op de gekozen plaatsen samen aan het werk te gaan. Vormgeving en regie van het project zijn in handen van ConstructArt (ontwerp), Zepplinn (artistieke leiding) en Productiehuis P22 (organisatie).

De Beeldende Kunst-Beleefroute Steppin’Stone wordt gemaakt door bewoners van het gebied langs de Waal. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de Steppin’Stone projectorganisatie, kunstenaars, metselaars, lokale bedrijven en organisaties. De reeks Steppin’Stone projecten zal resulteren in een struinroute langs ter plaatse gemaakte bankjes, de Waalzetels. Deze kunstwerken bieden plaats om de verhalen van de bewoners door te nemen, bezoekers te ontmoeten en inspiratie op te doen. De Steppin’Stone route verbindt de locaties en leidt bezoekers door het Rivierengebied. Steppin’Stone nodigt kunstenaars, scholen, verenigingen en bedrijven uit om de route samen te maken. De totstandkoming van de route en de kunstwerken zal te volgen zijn op een website: www.steppin’stone.nl

Steen voor steen
Steppin’Stone is gebaseerd op vier principes:
- Draag je steentje bij: deelnemers uit alle gemeenschappen langs de route werken mee aan het verzamelen en vormgeven van de verhalen en de realisatie van de Waalzetels. Ieder draagt tijd, betrokkenheid en contacten bij. Steppin’Stone kan daarbij aansluiten en voortbouwen op eerdere initiatieven in het gebied langs de Waal. Het symbool hiervoor is de plaatselijke baksteen (Waaltje) die ook het basismateriaal vormt van de bankjes en de souvenirs van het project.
Het basismateriaal van de Waalzetels is baksteen, gemaakt van Waalklei volgens de eeuwenoude methode van de plaatselijke steenfabrieken. De kunstenaars en hun assistenten kiezen met advies van de steenfabriek hun materiaal en ontwerpen de vormstenen. Het metselen gebeurt onder begeleiding van ervaren metselaars uit de omgeving.
- Meester-Gezel-Leerling: Kunstenaars begeleiden assistenten die de deelnemers begeleiden om en het eigen verhaal vorm te geven en ieder bankje uniek en lokaal gedragen te maken. Ervaren metselaars begeleiden leerlingen en vrijwilligers bij de realisatie van de bankjes. Lokaal voor lokaal: Lokale bedrijven en organisaties steunen de realisatie van de bankjes. Het project verschaft ze presentatiemateriaal om de route ook bij hun eigen relaties onder de aandacht te brengen. De deelnemende scholieren beginnen in hun eigen klaslokalen. Verenigingen beginnen in hun eigen repetitielokalen. Van daar nemend gaan zij bij elkaar op bezoek en nemen de kunstenaars ze mee naar de route.
- Organische groei: Bewoners maken niet alleen hun eigen Waalzetel, maar ontmoeten ook de andere makers en worden deelgenoot van de gehele route. Daarbij ontstaan nieuwe verbindingen die de basis vormen voor nieuwe activiteiten waarbij steeds andere bewoners kunnen aansluiten. Door op verschillende plaatsen te beginnen kan het aantal deelnemers langs de route organisch groeien, in verschillende richtingen.

De eerste Waalzetel in 2017 zal worden gerealiseerd in de Gemeente Neerijnen, langs de Waal bij Hellouw. Het plaatsten van het bankje gebeurt in nauwe samenwerking/ samenspraak met Rijkswaterstaat en het Waterschap en met De klankbord werkgroep “Versterken van de Waaldijken”.

Zijn er nog vragen, stel ze gerust!

Joyce Bloem, Namens Stichting Bol, Neerijnen en het Produktiehuis 22, Arnhem.


Verslag informatieve avond over rotonde Hellouw

Datum : 1 februari 2017

Inleiding

Begin in 2014 wijst de gemeenteraad de aanleg van een rotonde om financiële redenen af. De provincie Gelderland vindt de kruising niet gevaarlijk genoeg en wil dan ook geen extra geld steken in een veiliger ontsluiting.

Als vereniging zijn we opnieuw om tafel gegaan met een werkgroep van dorpsbewoners, de opzet is om opnieuw aandacht te vragen voor een veiliger ontsluiting op provinciale weg. In gesprekken met gemeente en provincie blijft geld het belangrijkste knelpunt.

Samen met werkgroep is een brief opgesteld waarin naast veilige ontsluiting ook leefbaarheid Irenestraat als belangrijkste argumenten worden genoemd. We zoeken de media op (TV, kranten), gaan naar bestuurders en spreken Provinciale staten en gemeenteraad toe.  Uiteindelijk heeft de raad besloten op 24 november 2016 om het benodigde extra geld beschikbaar te stellen waardoor nu een gedrag bij elkaar is gebracht dat berekend is voor de rotonde uit de dorpsvisie en aanpassing van de kruising Irenestraat.

Nu het geld beschikbaar is wil de vereniging opnieuw is gesprek met de dorpsbewoners over de mogelijkheden en wensen/bezwaren.

Er zijn drie opties bedacht.

In de dorpsvisie uit 2008 is een locatie meer aan de westkant gekozen. Niet alleen is dat veiliger maar past ook beter bij de plannen uit de visie. Op basis van die visie is de vereniging al die jaren in gesprek gegaan met gemeente en provincie.

N.a.v. een gesprek met bewoners uit het westelijke deel van de Korfgraaf is nog een alternatieve ontsluiting voorgesteld van ontsluiting ter hoogte van Hoenderkampen. De gemeente heeft op verzoek van de vereniging daar nog naar gekeken wat het kost en of dat verkeerstechnisch kan.

Een derde variant is gelegen tussen de westelijke variant en de kruising Irenestraat in. Daardoor is het wellicht mogelijk in plaats van een koude oversteek vanuit de Irenestraat via de rotonde over te steken.

Er komt nu groot onderhoud aan vanuit de provincie Gelderland dat ze in 2017 nog willen starten. We moeten als dorp snel een standpunt geven over de ontsluiting anders dreigt de provincie het niet meer mee te nemen en volgt uitstel voor minstens 7 jaar (volgende groot onderhoud).

Ook de gemeente wil weten wat we willen. Wanneer wij er niet uitkomen bestaat het risico dat het geld vanwege de fusie met GML niet meer beschikbaar zal zijn. Dat betekent dat we dan weer helemaal opnieuw moeten beginnen en zijn we jaren verder.

Bezwaren zullen er altijd zijn tegen welke variant dan ook. De vraag is of we die bepalend laten zijn voor het al dan niet door laten gaan van een rotonde of dat er aanvullende maatregelen mogelijk zijn waardoor we gezamenlijk een breed gedragen voorstel kunnen indienen.

Volgende week zal in de dorpsvergadering gestemd worden welke variant het moet worden.

Reacties op de varianten (57 personen aanwezig)

Variant 1 rotonde dorpsvisie

De kruising Korfgraaf/Irenestraat richting school wordt een gevaarlijk punt als rotonde hier komt te liggen, zeker wanneerde provincie de Oudenhof ook afsluit (hierover is de vereniging niet op de hoogte gesteld tijdens gesprekken met de provincie).

De nieuwbouw uit de Hoenderkampen moet dan om rijden over de Korfgraaf naar de westkant om op de provinciale weg te komen.Als Oudenhof niet wordt afgesloten, zou dit een optie zijn om verkeersdrukte te beperken. Evt. Afslag Oudenhof verbeteren met een linksaffer zodat je niet stil hoeft te staan op de rijbaan. De Oudenhof wordt nu al veel gebruikt als ingang naar het dorp. Daar gebeuren weinig ongelukken.

De oversteek Irenestraat naar de polder moet dan wel afgesloten worden. Anders gaan bewoners toch bij een koude aansluiting hier afslaan.Het ligt dan ook voor de hand om de Irenestraat via een parallel weg aan te sluiten op de rotonde. Daarmee kan ook het langzaam verkeer via de rotonde veilig oversteken naar het dorp. Dat scheelt weer een aanpassing op de bestaande kruising met een oversteekheuvel.

Als je als dorp nee zegt tegen variant 1 dan zou de gemeente en provincie zich terug kunnen trekken.

De aanwezigen voelen veel voor een harde afsluiting Irenestraat van de kruising met provinciale weg.

Hierdoor is de veiligheid en de leefbaarheid het meest gediend voor de bewoners Irenestraat.

Het alternatief zoals nu in de dorpsvisie staat is een koude oversteek voor fietsers en voetgangers, wordt als minder goed beoordeeld. De ontsluiting van de polder, waaronder het bestemmingsverkeer Van Aalsburg, moet niet via de Irenestraat kunnen. Ook niet via een parallelweg.Mogelijk kan meteen gekeken worden naar een poot aan de rotonde die naar het bedrijf loopt.

Er is nog een discussie over de tijdsdruk waaronder we geplaatst worden door provincie. Is het verstandig om meer tijd te vragen om ook de variant 3 verder door te rekenen en bespreken? Vanuit de aanwezige bewoners komt de oproep om nu niet te vertragen omdat het uitstel wellicht jaren kan gaan duren.

De gemeente zal meteen met de aanpak van de rotonde ook de Korfgraaf aanpakken. Er is geld gereserveerd voor verbreding Korfgraaf. Aandacht wordt gevraagd voor de aankleding van de entree van het dorp. Dat mag nu wel wat mooier gemaakt worden.

Variant 2.

Geen echte optie. Ooit bedacht voor uitbreiding van Hellouw. Dit is nu op dit moment geen optie. De auto’s die Hellouw in willen moeten hier over de parallelweg rijden, tussen het fietsverkeer door. Is geen veilige optie.

Variant 3

Ten oosten van Hellouw. Ter hoogte van het "festivalterrein". Deze variant is niet met provincie en omwonenden besproken.

Minder belasting in het midden van het dorp (school en voetbal). Wanneer we deze variant voorstellen moet alsnog de Irenestraat worden afgesloten. Daardoor moet al het verkeer vanuit het westelijk deel van het dorp naar de oostkant. De Korfgraaf wordt dan wel druk en moet flink aangepast worden. Ook is een extra parallelweg nodig om een veilige oversteek Irenestraat mogelijk te maken ipv een koude oversteek.

Een eerste indicatie van extra kosten van aansluitwegen naar deze rotondevariant bedragen € 670.000 extra (boven op het beschikbare budget).Volgens de gemeente spelen hier ook nog milieueisen (geluidseisen) die ook tot extra kosten kunnen leiden. Het onderzoeken en vinden van extra geld gaan we niet meer redden voor 2018. Dus is er een groot risico op uitstel van aanleg.

Algemene indruk van info avond:

Variant 1 is onder voorwaarden breed gedragen tijdens de infoavond. Belangrijk is dat er een harde afsluiting komt voor de Irenestraat Noord met een ontsluiting naar de rotonde om veilig over te kunnen steken. De Irenestraat Zuid krijgt een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer bij de kruising met de provinciale weg/ventweg. De Oudenhof moet open blijven, het liefst nog voorzien van een uitvoegstrook.

Aandachtspunten zijn nog de verplaatsing van de bushalte en de inrichting van de Korfgraaf als nieuwe dorpsentree. Ook de ontsluiting van de Hellouwse Polder voor (vracht)verkeer moet nader bekeken worden. Een aansluiting op de rotonde is goed mogelijk.
JAARVERSLAG 2016 | ALGEMENE LEDENVERGADERING

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Vereniging Dorpsbelangen Hellouw

Namens het bestuur nodig ik u graag uit om aanwezig te zijn. Er staan belangrijke onderwerpen voor ons dorp op de agenda..

Daarom organiseren we twee avonden om met u hierover in gesprek te gaan:
Voor de rotonde organiseren we een informatie avond op 1 februari, aanvang 19:30 uur in De Biskamp.
 • Algemene ledenvergadering/burgeravond voor iedereen op 8 februari, aanvang 19:00 uur in De Biskamp


Agendapunten
1. Jaarverslag 19:00-19:10 uur
2. Vastellen jaarrekening 19:10-19:20 uur
3. bestuurlijke aangelegenheden 19:20-19:30 uur
4. dijkversterking (toelichting door waterschap) 19:30-20:00 uur
5. presenteren/inspraak werkgroep Crobsewaard 20:00-20:45 uur
6. pauze 20:45-21:00 uur
7. rotonde Hellouw, algemene toelichting 21:00-21:15 uur
8. rotonde Hellouw, toelichting uitkomsten info avonden 21:15-21:30 uur
9. discussieronde rotonde Hellouw 21:30 -22:15 uur
10. stemming over advies rotonde 22:15 -22:30 uur
11. sluiting 22:30 uur

Dijkversterking
Er is door aanwonende een plan gemaakt voor de Crobsewaard. U kunt reageren op dat plan tijdens de vergadering.

Toelichting:
Het waterschap Rivierenland is al langere tijd bezig met het voorbereiden van de versterking van de dijken langs de Waal (Hellouw valt onder het traject Waardenburg-Gorinchem). De Waaldijk moet versterkt worden om ook in de toekomst voldoende veiligheid voor ons als bewoners te bieden. Bij de vorige dijkversterking(en) was er veel kritiek op de manier waarop dat is gegaan. Daarom wil het waterschap Rivierenland nu de bewoners veel meer laten meedenken over de aanpak van de veiligheid en woonomgeving. Er ligt nu een plan van de werkgroep van omwonenden over het gebied Crobsewaard klaar. Als dorpsbewoners van Hellouw krijgt u tijdens de vergadering een toelichting op de dijkversterking en het plan.
U kunt vragen stellen aan een iemand van het waterschap Rivierenland en uw ideeën voor het plan meegeven. Deze zullen door de werkgroep worden meegenomen in het uiteindelijke plan. Dat plan wordt eind februari aan het waterschap gegeven. Op de website van het waterschap Rivierenland kun je hierover meer informatie terugvinden: www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl (bij projecten).
Uiteraard kunt u ook onze vereniging vragen stellen.

De rotonde
Met u gaan we in gesprek over de rotonde van Hellouw om tot een advies te komen hoe we het willen als dorp.

Toelichting:
Als Vereniging Dorpsbelangen hebben we het benodigde geld voor de rotonde bijelkaar gekregen:1,3 miljoen euro! De provincie gaat dir jaar met groot onderhoud van de weg aan de slag. Daar moet de rotonde in mee! De vraag aan u is of u de rotonde (nog) wil en waar deze het beste kan komen. Wat betekent dat voor het verkeer in Hellouw en de Irenestraat en Oudenhof?Zijn er ook alternatieve plekken mogelijk? Hiervoor wil de vereniging samen met de gemeente een aparte informatieve avond op 1 februari (19:30 uur in De Biskamp) organiseren voor de dorpsbewoners.
Met behulp van een plattegrond van het dorp met de mogelijke varianten daarop gaan we met u en de gemeente in gesprek over de mogelijkheden (kosten en veranderingen in het verkeer in het dorp). Gezamenlijk willen we komen tot een voorstel dat in de algemene ledenvergadering op 8 februari in stemming wordt gebracht.
Om een goed voorstel te krijgen hebben we veel dorpsbewoners nodig! Wij denken dat er tenminste 50 dorpsbewoners in de vergadering moeten zijn om tot een eerlijke stemming te komen. Mocht dat niet gehaald worden, dan is het voorstel terug te vallen op het breed gedragen plan uit de dorpsvisie 2008 (rotonde aan de westkant van Hellouw).
Uiteraard blijft het ook na de stemming voor iedere dorpsbewoner mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden om bezwaar en beroep in te stellen tegen de eventuele planbesluiten van de overheden over de rotonde. Ook hierbij zal de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw kunnen helpen, we zijn er tenslotte voor iedere dorpsbewoner!

Hellouw is ook van jou! Praat mee !!

Wij hebben uw steun en inbreng hard nodig en hopen dan ook op een grote opkomst om samen de leefbaarheid in ons dorp verder te kunnen verbeteren.

Namens het bestuur,

Stefan Vreeburg, voorzitter.

Vrijwilligersprijs 2016

Vrijwilligersprijs 2016 Neerijnen

Persbericht


Gemeenteraad Neerijnen maakt rotonde Hellouw mogelijk!


Sinds begin jaren negentig, dus ruim 25 jaar, wil Hellouw af van de gevaarlijke kruising van de Irenestraat naar de provinciale weg N830. Deze weg is door de provincie ooit aangelegd door de bebouwing van het dorp. In de loop van de tijd is het verkeersaanbod fors toegenomen waardoor de kruising al jaren levensgevaarlijk is. Tientallen ongelukken zijn er inmiddels gebeurd, recent nog drie in heel korte tijd.

Ook is de leefbaarheid in de nauwe Irenestraat al jaren zeer slecht. Het is de belangrijkste ontsluitingsweg van het dorp, maar kan dat verkeer absoluut niet aan. De woningen staan tot aan de rijbaan waarop je elkaar nauwelijks kan passeren.

Al jaren maakt de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw zich hard voor de verbetering van deze situatie. In de dorpsvisie uit 2008 is door de dorpsbewoners een rotonde voorgesteld. Het college van Neerijnen heeft samen met de Vereniging de afgelopen jaren veelvuldig overleg gevoerd met de provincie om tot verbetering te komen. De provincie wilde echter maar gedeeltelijk tegemoet komen aan de vraag. Naar haar mening heeft de kruising met de provinciale weg nog te weinig prioriteit omdat er te weinig ernstige ongevallen gebeuren. Wil de gemeente toch een rotonde dan zal zij zelf de resterende kosten moeten dragen, zo is de stellingname van de gedeputeerde.

Deze impasse duurt nu alweer enkele jaren. Zowel de gemeente als de Vereniging zijn het hier niet mee eens. Om toch uit deze impasse te kunnen komen heeft het college dankzij eenmalige financiële ruimte in het gemeentebudget aan de gemeenteraad voorgesteld het benodigde extra geld beschikbaar te stellen. De gemeenteraad heeft hier donderdagavond 24 november unaniem mee ingestemd!

De verantwoordelijke wethouder zal op korte termijn contact opnemen met de provincie om nadere afspraken te gaan maken over de rotonde. De Vereniging Dorpsbelangen Hellouw wil hierbij namens de bewoners van Hellouw zowel het college en de raad van Neerijnen bedanken voor deze steun.

Gemeenteraad unaniem akkoord met aanleg rotonde Hellouw

Afgelopen avond heeft de gemeenteraad van Neerijnen unaniem ingestemd met het voorstel om extra geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rotonde bij Hellouw! Na al die jaren van teleurstellingen is het nu gelukt.

De wethouder heeft nu de opdracht om met de provincie nadere afspraken te gaan maken over het vervolg. We hopen dat we nog kunnen aansluiten bij het groot onderhoud in het komende jaar.

Hiermee komt de realisatie van een belangrijk onderwerp uit de dorpsvisie in zicht. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen om dit te kunnen bereiken. Laten we ook samen verder optrekken in de uitwerking van de plannen van de rotonde en andere onderdelen van de dorpsvisie!

                                                                    Hellouw, 24 nov. 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging

Waarover: Raadsvergadering over Rotonde Hellouw

Wanneer: Donderdag 24 november 2016

Waar: Gemeentehuis Neerijnen

Hoe laat: Vanaf 19:30 uur


Dorpsgenoten

Aanstaande donderdag staat een voor ons dorp heel belangrijk besluit op de agenda van de gemeenteraad, namelijk de financiering van de rotonde Hellouw!

Na jarenlange discussies over de noodzaak en vooral wie het moet betalen ligt er nu een voorstel bij de gemeenteraad. Wanneer de raad daar ja tegen zegt is het geld voor de aanleg beschikbaar!!!

Dat betekent dat de gemeente Neerijnen met de provincie Gelderland kan gaan afspreken hoe en wanneer de voorbereidingen voor de aanleg kunnen gaan beginnen.

De Vereniging Dorpsbelangen heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie hierin gestoken voor u. Wij zien het dan ook als een heel belangrijk moment waar we samen bij willen zijn. We willen en moeten weten hoe de gemeenteraad gaat besluiten op dit voorstel. We moeten aanwezig zijn met zo veel mogelijk bewoners om te laten zien dat we die rotonde er nu eindelijk moet komen!

Wij rekenen op uw komst!!!
Toelichting ontwikkelplan dijkvak Haaften-Hellouw-Crobsewaard

Datum: 30 oktober 2016

Van Stefan Vreeburg


Aanleiding

Ivm de voorgenomen dijkversterking tracé Waardenburg-Gorinchem wil het waterschap Rivierenland experimenteren met een meer leidende rol van de omgeving bij de aanpak en invulling de toekomstige grote ingrepen. Daarbij valt te denken aan andere manieren van aanbesteden waarbij bewoners veel meer mee ontwerpen en meedoen aan het beheer van hun omgeving.

Langs het tracé zijn diverse ensembles benoemd waar een werkgroep van omwonenden samen werken aan ideeën over leefbaarheid en veiligheid. Deze ideeën worden samengebracht in ontwerpen per ensemble die als input meegenomen gaan worden in de uitvoering.

 

Ensemble Crobsewaard

Karakteristieken Crobsewaard.

De Crobsewaard is ca 77 hectare groot en ligt langs de Waal. Het is een bijzonder en uniek natuurgebied met een grote diversiteit aan planten en dieren. Het gebied is ontstaan door de kleiwinning voor de baksteenfabriek die in het gebied ligt. Daardoor zijn er diverse putten ontstaan met daaromheen karakteristieke waterminnende vegetatie zoals ooibosjes en griendhoutopstanden. In het gebied ligt een zwembadput en ijsbaan. Het gebied kent ook een put die in open verbinding staat met de Waal. De dynamiek is hier veel groter, hetgeen weer tot andere vegetatie leidt. Ook de diersoortenrijkdom is groot. Zo zijn er lepelaars, ooievaars, diverse soorten ganzen, aalscholvers, roofvogels, ijsvogeltjes.  Een deel van het gebied is niet toegankelijk voor publiek, deels vanwege de waterstand, deels vanwege het bedrijfsterrein van de baksteenfabriek. Ook ligt er een slib/zandverwerkingsinstallatie in de open put. Daar wordt verontreinigd slib aangevoerd en opgemengd tbv afzet elders. Deze activiteit heeft een grote negatieve weerslag op de waterkwaliteit.

In de Crobsewaarde zijn enkele gebouwen aanwezig. Zo is er de baksteenfabriek die volop in bedrijf is. Daarnaast is er het Waardmanshuis (voormalig trafostation van de steenfabriek) en het stoomgemaalhuisje (tbv regelen waterpeil zomerpolder).

 

Belangen in de Crobsewaard

Natuur in rivierengebied.

Doel: herstel/verbeteren natuurwaarden in habitat rivierengebied in Crobsewaard.

Beleids- en/of beheeropgaven

Randvoorwaarden voor een goede ontwikkeling

  • De rivieren hebben een meerledige functie, met toevoer van water uit een groot achterland;
  • De waterkwaliteit moet op orde zijn;
  • Een vrije afstroming van water, met een breed en ondiep profiel;
  • Voldoende migratiemogelijkheden voor fauna van bron tot aan zee.

Knelpunten en opgaven

  • De belangrijkste knelpunten betreffen kunstwerken, rivierversmalling, piekafvoeren en waterkwaliteit.
  • De belangrijkste opgave is het verhogen van de stroom- en structuurvariatie, door het (waar mogelijk) opheffen of verzachten van kunstwerken en het verbreden en ondieper maken van de rivierbedding.
  • Verder zijn maatregelen gewenst voor verbetering van de natuurkwaliteit, voor die passen binnen de andere hoofdfuncties.
  • Het is tevens gewenst om hoge piekafvoeren zoveel mogelijk te beperken, door water langer vast te houden in bovenstroomse gebieden die voor een groot deel in het buitenland liggen. De verandering van het klimaat versterkt de noodzaak voor deze opgave.
  • Benedenstrooms zijn maatregelen nodig voor rivierverruiming, o.a. in de vorm van nevengeulen (waarvan de natuur kan profiteren, als deze goed worden ingepast).
  • Tenslotte is verbetering van de waterkwaliteit gewenst ten aanzien van meststoffen, zware metalen en organische stoffen, door onder andere het stopzetten van ongezuiverde lozingen en het verwijderen van vervuilde waterbodems.

(bron: Ommering, G, 'Index Natuur en Landschap, Beschrijving Natuurtypen', Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag 2010.

Kenschets habitat rivierengebied

Inleiding

Rivieren zijn belangrijk als transportroute. Dit geldt niet alleen voor de uitgebreide scheepvaart over de rivieren, maar ook voor het transport van water, sediment, nutriënten en soorten. Deze transportfunctie is van alle tijden. Zo zorgden rivieren tijdens de interglacialen voor vervoer en herkolonisatie van soorten. In de komende decennia is uit het oogpunt van veiligheid vooral het transport van water een aandachtspunt. Vanuit een aantal vissoorten gaat het om stroomopwaarste en -afwaartse migraties in het tijdsbestek van één seizoen tot enkele jaren.
Ook het transport dwars op de stroomrichting speelt een belangrijke rol. De kracht van het water zorgt voor 
erosie en sedimentatie. Hierdoor en door de daarop volgende vegetatiesuccessie ontstaat in het rivierbed een rijke verscheidenheid aan o.a. zandbanken, ondiepe geulen, graslanden, struwelen, rietmoerassen, strangen en ooibossen. Door de periodieke overstromingen en het daarmee verbonden transport van materiaal en soorten zijn deze landschapselementen nauw met elkaar verweven. Vroeger gaf het samenspel van dynamiek en een brede overstromingsvlakte ruimte voor het ontstaan van groot- en kleinschalige gradiënten en mozaïeken, waardoor er van oudsher een enorme diversiteit aan planten en dieren in het rivierengebied voorkwam. Helaas is juist de speelruimte voor deze kenmerkende dynamische processen sterk ingekrompen door het nauwe keurslijf waarin we onze rivieren hebben vastgelegd. Ondanks de positieve effecten van natuurontwikkeling is het herstel van de oorspronkelijke karakteristieke levensgemeenschappen nog verre van compleet.


Het rivierengebied kent een zeer groot aantal verschillende biotopen. Naast aquatische komen ook amfibische en terrestrische leefgebieden voor als 
Moeras, Grasland en Alluviale bossen. De rivier zelf vormt uiteraard een belangrijk onderdeel van het landschapstype Rivierengebied.

De hoofdstroom
De hoofdstroom heeft vooral voor veel soorten vissen en watermacrofauna een grote waarde. Een aantal vogels zoals Visdief, Slobeend en een aantal vleermuizen als Meervleermuis foerageert in de hoofdstroom, maar dan met name op de meer beschutte plekken.
De hoofdstroom kent van nature een grote variatie in substraat, stroomsnelheid, diepte en vegetatie. Ondiepe grindbanken vormen het paaisubstraat voor vissoorten zoals Rivierprik (Lampetra fluviatilis), Barbeel (Barbus barbus) en Sneep (Chondrostoma nasa). Zandige substraten vormen een geschikte leefomgeving voor de larven van de Rivierrombout (Gomphus flavipes) of een paaisubstraat voor Riviergrondel (Gobio gobio).
De Bataafse stroommossel (Unio crassus) is eveneens gebonden aan traag stromende delen met grofzandige sedimenten. Bovendien vereist deze soort helder, zuurstofrijk water. Na een korte parasitaire fase in de kieuwen van vissen graven juvenielen zich namelijk in in ondiepe delen waar geen opslibbing of overzanding plaatsvindt, vanwege de zuurstofhuishouding. Delen van de rivier met een substraat van klei of slib vormen weer een ander biotoop. De sliblagen dienen onder andere als opgroeiplaats voor larven van de Rivierprik, terwijl het paaien plaatsvindt in snelstromend water, bijvoorbeeld in bovenlopen en beekmondingen, waar een kuiltje wordt gemaakt in de zand- of grindbodem.
In luwe delen van de hoofdstroom en in nevengeulen met voedselrijk en bij voorkeur stromend water kunnen begroeiingen van grote fonteinkruiden optreden, bijvoorbeeld de associatie van Doorgroeid fonteinkruid (Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati). In dergelijke vegetaties kunnen Serpeling (Leuciscus leusiscus), Barbeel (Barbus barbus) en Sneep (Chondrostoma nasa) opgroeien. Andere vissoorten waaronder Winde (Leuciscus idus) vinden hier een geschikt paaisubstraat. Bovendien zijn met deze vegetatie begroeide velden vaak rijker aan watermacrofauna, en er komen minder 
exoten voor. Dood hout tenslotte is een belangrijk substraat voor onder andere kriebelmuggen (Simulidae).
Veel van de oorspronkelijke variatie in de hoofdstroom is verloren gegaan doordat plekken met ondiep stromend water bij normalisatiewerken zijn verdwenen, zowel in de hoofdgeul als in sommige aangetakte nevengeulen. Vooral jonge vis vindt in de diepe en smalle hoofdgeul onvoldoende geschikt opgroeihabitat. Veel soorten vinden nu nog slechts op beperkte schaal geschikt 
habitat, zoals in de mondingen van beken of in aangetakte nevengeulen. Met het grotendeels verdwijnen van dood hout zijn ook de kriebelmuggen sterk afgenomen, waarmee een belangrijke voedselbron voor hogere trofische niveaus schaars is geworden.

Nevengeulen
Ook nevengeulen zijn van grote waarde voor veel vissen en voor watermacrofauna. Ze vertonen een grote variatie, van permanent meestromende nevengeulen die sterk met de hoofdstroom overeenkomen tot nevengeulen die slechts zelden in contact staan met de rivier en grotendeels als geïsoleerd water functioneren. De meer dynamische nevengeulen zijn van grote betekenis als toevluchtsoord voor jonge vis en inheemse watermacrofauna mede doordat de oorspronkelijke variatie in de hoofdstroom tegenwoordig ontbreekt. De minder dynamische nevengeulen zijn van waarde voor andere diergroepen waaronder diverse eenden zoals Wintertaling (Anas crecca), Krakeend (Anas strepera) en Nonnetje (Mergus albellus), Groene kikkers (i.e. Meerkikker (Rana ridibunda) en Bastaardkikker (Rana kl. esculenta)), Watervleermuis (Myotis daubentonii) en Bever (Castor fiber).Vooral de minder dynamische nevengeulen kunnen een rijke begroeiing hebben met vegetatietypen uit het Waterlelie-verbond (vegetatietype Nymphaeion) die vooral bestaan uit fonteinkruiden en planten met drijfbladeren zoals Witte waterlelie (Nymphaea alba) en Watergentiaan (Nymphoides peltata). Soms zijn nevengeulen alleen benedenstrooms aangetakt aan de rivier. Wanneer de waterstand in de rivier direct naast de nevengeul hoger is kan rivierkwel optreden: water stroomt dan via de ondergrond van de hoofdstroom naar de nevengeul. Rivierkwel levert helder water op, maar door de korte afgelegde weg is de waterkwaliteit bepaald niet gelijk aan gerijpt grondwater. Toch kan rivierkwel van betekenis zijn, zoals voor Waterviolier (Hottonia palustris) die op dergelijke plekken kan worden aangetroffen.

Geïsoleerde wateren
Ook geïsoleerde wateren kunnen zeer gevarieerd zijn door verschillen in diepte, doorzicht, substraat en de daarmee samenhangende vegetatieontwikkeling. Voorbeelden zijn o.a. verlandende oude rivierarmen, 
wielen en diepe kolken, maar tegenwoordig ook plassen die ontstaan zijn na delfstofwinning. De vegetatie vertoont hier vaak zonering van de oever naar dieper water. Op de oever komen vegetaties voor als mattenbiesvegetaties (Scirpetum lacustris), Rietvegetaties (Phragmition) en Moerasspirearuigten (Valeriano-Filipenduletum). In dieper water groeien weer fonteinkruidgemeenschappen en planten met drijvende bladeren (Nymphaeion). Ook verlanding

 door Krabbenscheer (Stratiotes aloides), Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) en Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) (vegetatietype Nymphaeion of Hydrocharition) kwamen vroeger talrijk voor in de heldere diepere strangen (0,5-2 meter) en maken deel uit van riviergebonden natuur hoewel ze tegenwoordig vaak tot het laagveen en zeekleilandschap worden gerekend (zie Laagveen en zeeklei).
De Groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een bekend voorbeeld van een soort die aan vegetaties met Krabbenscheer is gebonden doordat ze daar de eieren afzet en de larven er tussen de rozetten een beschermde leefomgeving vinden. De Zwarte Stern (Chlidonias niger) gebruikt de planten als broedplaats, hoewel de huidige populatie bijna volledig op kunstmatige vlotjes tot broeden komt. Behalve voor deze twee bekende voorbeelden zijn geïsoleerde wateren met verlandingen met Krabbenscheer ook van grote betekenis voor veel andere soorten, zoals Vetje (Leucaspius delineatus), Bittervoorn (Rhodeus sericeus), Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), Ringslang (Natrix natrix), Grote zaagbek (Mergus merganser) en diverse soorten watermacrofauna (o.a. de haft Caenis lactea, de kokerjuffer Hydroptila pulchricornis, de libellen Libellula fulva (Bruine Korenbout), Brachytron pratenseLeucorrhinia pectoralis(Gevlekte witsnuitlibel)).
Rietvegetaties groeien bovenstrooms op de oevers van geïsoleerde wateren en benedenstrooms waar de waterstandwisselingen kleiner zijn. Zij zijn van grote betekenis voor veel zangvogels, zoals Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus), Snor (Locustella luscinioides), Baardmannetje (Panurus biarmicus), Rietzanger (Acrocephalus schoenabaenus) en reigerachtigen zoals Purperreiger (Ardea purpurea), Roerdomp (Botaurus stellaris), Woudaap (Ixobrychus minutes) en Kwak (Nycticorax nycticorax). De betekenis van het Riet (Phragmites australis) voor de verschillende soorten is afhankelijk van de kwaliteit van het water, het substraat en de waterstand. Een stevige rietvegetatie die tot enkele meters in het water staat biedt een goede nestplaats voor de Grote Karekiet omdat grondpredatoren hier niet bij kunnen. Vitaal riet is van belang voor de overwintering van het Baardmannetje omdat rietzaad voor deze soort ‘s winters een belangrijke voedselbron is. De onvoorspelbare overstromingen met rivierwater, de afname van kwaliteit en kwantiteit van kwelstromen en de afzetting van voedselrijk slib tasten de waterkwaliteit en de kwaliteit van het rietmoeras aan. Het Riet zelf groeit slechter en in minder diep water, zodat rietvogels die gebonden zijn aan gezond ‘waterriet’ sterk achteruitgaan.
In geïsoleerde wateren groeit vaak een rijke onderwatervegetatie waardoor de omstandigheden gunstig zijn voor de voorplanting en het opgroeien van vissoorten zoals Kroeskarper (Carassius carassius) en Zeelt (Tinca tinca). Volwassen Grote modderkruipers (Misgurnus fossilis) kunnen hier ook goed overleven, maar planten zich vooral voort in ondiepe overstromingssituaties met een uitgebreide verlandingsvegetatie. Ook diverse amfibieën planten zich voort in deze laagdynamische wateren, waaronder Knoflookpad (Pelobates fuscus) en Kamsalamander (Triturus cristatus).

(Bron: O+BN Natuurkennis)

Aanpassingsvoorstellen:

-          Herstellen van het stroomgebied, nevengeulen en stilstaande wateren combineren met plannen Ruimte voor de rivieren/Waalweelde (groene alternatief met focus op natuurontwikkeling).

-          Geen verontdieping met verontreinigd slib! Gebruik alleen schone lokaal gewonnen sedimenten om bodemopbouw zoveel mogelijk op duurzame wijze wordt verbeterd.

-          Er is een inventarisatie van natuurwaarden beschikbaar.  Juist in de gebieden met kwetsbare en bijzondere natuurwaarden zou gekozen moeten worden voor afscherming/afsluiting (kerngebieden).

Vegetatie:

-          Versterken karakteristieke beplanting (zacht hout in lagere delen, hogere oeverwallen hard houtbossen. Vroeger veel riet en wilgenteen tbv vlechters. Ook griendhout voor gebruiksdoeleinden, zie ook link met laatste griendhouthandel (aanleg van een griend?).

Beheer:

-          Combineren met onderhoud door omwonenden en liefhebbers (werkgroep oprichten ism natuurorganisatie)?

-          Aanleg en onderhoud moet makkelijk en zoveel mogelijk lokaal mogelijk zijn (zorg voor binding met gebruikers/omwonenden om toezicht en beheer te regelen).

-          Ondersteun ontwikkelingen met landschapbeheerders die helpen met de juiste inrichting en beheer. Laat de successen zien aan gebruikers. bijvoorbeeld op jaarlijkse onderhoudsdag, producten die uit het gebied te maken zijn als manden e.d. (verkoop voor inkomsten?).

-          Versterken biotopen door gerichte vegetatieontwikkeling in maaien en zaaien. Bv imkers en bloemrijke grasvelden, pioniersvegetatie langs rivier. Ook opletten dat landbouw in Crob niet intensief is ivm vermesting en verstoring van milieu.

Fauna:

-          Versterken rivierhabitat door combineren toekomstige plannen voor Crob met deze natuurontwikkeling. Bv versterken paaigronden door meer aansluitingen op de rivier te maken en ondiepe zand/grindbodems aan te leggen (Waal weelde, groene alternatief).

-          Informatieborden over bijzondere fauna. Zichtplekken aanleggen. Benoemen indicatorsoorten (bever, lepelaar, rivierprik, e.d.)

-          Beheersmaatregelen bescherming fauna (restricties toegang/stijden/perioden, weren gemotoriseerd (vaar)verkeer e.d.)

-          Link met historie van riviervisserij en ontstaansgeschiedenis dorpen aan rivier.

-          Educatiemogelijkheden benutten, zowel natuur als cultuurhistorie (wandelroute in combinatie met infoborden en lespakket/verhuur).

-          Dijken als contour versterken voor o.a. vogels en vleermuizen (aaneengesloten bomenrij of ouderwetse telefoonpalen als oriëntatielijn en rustplaatsen).

 

 

Bedrijvigheid

-          Steenfabriek moet in bedrijf kunnen blijven. Wellicht is het mogelijk meer van de historie zichtbaar te maken in het gebied. Bv door panelen met oude foto’s en verwijzingen in het landschap naar bv de kleiputten.

-          Mogelijke herbouw historische drogerij en of oven? Combineren met informatiecentrum/startpunt. Ook mogelijkheid verkoop lokale producten.

-          De overlast door vandalisme bij het bedrijf moet meegenomen worden in het ontwerp en beheer van de uiterwaarden. Dit vraagt om extra overleg met het bedrijf en omwonenden ism politie/gemeente.

Landbouw

-          Nu liggen er enkele percelen landbouwgrond. Deels akkerbouw en deel veeteelt. Met name de akkerbouw (maisteelt) kan zorgen voor een verhoogde toename van meststoffen in het gebied. Dat is niet wenselijk gelet op de natuur.

-          Zijn er mogelijkheden om de landbouw meer duurzaam te maken alhier? Is er aangepaste biologische landbouw mogelijk met producten die lokaal verwerkt kunnen worden?

-          Is het mogelijk deze gronden of te betrekken bij de natuur/ruimte voor de rivier? Bv aanleg griend of rietveld (helofytenfilter tbv verbeteren lokale waterkwaliteit)

-          Afscheiding meer met heggen doen (vlechtheggen).

-          Mogelijkheid van een plukbos (noten, hoogstamfruit, bessen voor bezoekers)

Afbeeldingsresultaat voor plukbos

Recreatie op de dijk

-          Verkeersoverlast op de dijk. Deze overlast bestaat nu vooral uit geluidsoverlast en onveilig weggebruik door met name motoren en auto’s. Ook kan op momenten het fietsverkeer dusdanig zijn dat het gevaarlijk is, met name door racefietsen. Veelal pieken in verkeer in de lente en zomer met veel bezoekers van buitenaf. De dijken zijn smal en bochtig. Dat is aantrekkelijk voor recreatief gebruik. Voor bewoners langs de dijk is recreatief gebruik geen probleem mits er geen overlast ontstaat. Het snelverkeer moet zich aanpassen aan het langzaam verkeer; gast op de dijk. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden genoemd in het project Gastvrije dijken o.l.v. ANWB. Het gaat om o.a. zoveel mogelijk snelheid beperken door smalle rijbanen of versmallingen of passeerstroken. Ook kan gedacht worden aan parkeren op de rijbaan en schapen op de dijk.

-          Een andere optie is het scheiden van verkeer. Fietsers en wandelaar kunnen dan langs of naast de dijk en het gemotoriseerde verkeer op de dijk.

 

-          Het landschap is vanaf de dijk goed te overzien en iedere keer anders, zowel landinwaarts als naar de rivier toe. Er zijn nu maar beperkt mogelijkheden om naar de rivier toe te gaan of vanaf de dijk goed uit te kunnen kijken over het landschap. Deze bestaan uit kleine plekken waar de fietser/wandelaar even apart kan staan om van de omgeving te genieten. Dat kan in de vorm van een soort platform of “luie” trap die zich op de dijk bevindt. Dat laatste kan ook een goede verbinding zijn met de rivier; een trap die doorloopt tot aan het (ondiepe) water. Deze plek kan dan ook bij warm weer goed benut worden om langs de waterrand te spelen.

 

 

-          Naast bankjes op de dijk ontbreekt het nu ook aan picknickplekjes met uitzicht op het landschap.

-          Voor recreanten is er behoefte aan een goede verwijzing naar horeca in de aangrenzende dorpen. Deze is nu veelal niet te vinden voor de recreanten op de dijk.

-          Ook mogelijkheid voor toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit.

-          De wind heeft vrij spel op de dijken. Voor de recreant kan dat vervelend zijn. Mogelijk is er in de vorm van windvanger/schermen van wilgentenen enige beschutting mogelijk. Ook kan gedacht worden aan heggen of lage bomen.

Recreatie in de Crob:

-          De recreatie moet vooral extensief en niet verstorend zijn. Het moet geen “pretpark” worden voor met name mensen van buitenaf. Deze zorg komt mede door het illegaal crossen op het land en water waar de afgelopen jaren veel overlast en schade door is ondervonden. De recreatieve voorzieningen moeten dus heel kleinschalig zijn. Dus geen grote parkeerplaatsen bij aansluitpunten, geen picknick plaatsen met prullenbakken in het gebied, duidelijke huisregels (samen met informatieborden over historie en natuur) en goed toezicht.

-         

 

Wandelen in de Crob

-          Er is veel behoefte bij omwonenden om er even uit te kunnen gaan, even uit het dorp. Nu wordt er al regelmatig gewandeld over de dijk en is er een ommetje Hellouw. Beiden zijn qua beleving nog te verbeteren door de veiligheid en begaanbaarheid te verbeteren. Zo is het ommetje qua onderhoud kwetsbaar en niet overal even makkelijk toegankelijk/herkenbaar.

-          Het wandelen langs de dijk is veelal geen prettige ervaring wanneer er veel verkeer is. Enige afstand tot de weg of afscherming kan hierbij helpen. Dat kan bv door het verplaatsen van de wandelroute naar het dijktalud of voet van de dijk of het aanbrengen van een harde afscheiding tussen de rijbaan en het wandelpad (bv houten vangrails).

 

-          De wandelroutes zouden hersteld en uitgebreid moeten worden om de beleving van het gebied, zowel cultuurhistorisch als qua natuur, fors te verbeteren. Het dorp Hellouw is ooit aan de rivier op de oeverwallen ontstaan. Door de dijkdoorbraken en de versterkingen is heel veel oude bebouwing verdwenen en heeft het dorp de aansluiting met de rivier feitelijk verloren. Daarmee is ook een deel van de identiteit verloren gegaan. Deze kan met de wandelpaden en recreatieve mogelijkheden weer wat hersteld worden.

-          Het gebied heeft veel natuurwaarden. Het laten loslopen van honden is niet overal gewenst. In het ontwerp zou hier rekening mee gehouden moeten worden, zeker in of nabij gevoelige gebieden, bv door gaas en of heggen.

-          De wandelpaden langs de rivier kunnen goed aansluiten op een struinroute die verder doorloopt.

 

-          De oversteek van de verbinding van het water met de Waal kan dmv een trekpontje. Dat verstoort de scheepvaart niet en is veilig in gebruik.

-          De paden kunnen versterkt worden door griendhoutopstanden of knotwilgen (cultuurbeplanting).

-          De verharding kan bestaan uit zand/grind uit de Crob (duurzaam).

Suggesties wandelroutes:

-          klompenpaden over oude routes zoals de route van de dorpen naar de fabriek, de rivier of de weilanden. Struinpaden langs de rivier die aansluiten op een langere route.

-          Paden langs de dijkwegen om veiliger langs/over de dijk te kunnen lopen.

-          In de Crob ligt aan de zijde van Hellouw al een heel oud pad naar de steenfabriek. Het pad loopt over de zomerdijk en was vroeger de ingang voor de arbeiders uit Hellouw en omgeving. Als gevolg van vandalisme en illegaal crossen is deze ingang nauwelijks meer toegankelijk gemaakt. Ook de aanwezigheid van de slibverwerking heeft er toe geleid dat nauwelijks meer mensen naar de rivier willen lopen omdat de recreatiemogelijkheden vrijwel volledig verdwenen zijn. De route is dan ook sterk verwaarloosd. Ook is de verharding (deels betonblokken, deels asfalt) sterk verweerd en daarmee slecht toegankelijk.

 

Vissen in de Crob:

 

-          In Haaften is een visvereniging actief in het beheer van enkele putten. Deze goed betrekken bij uitwerking van nieuwe plannen voor visbeheer.

-          De put bij Hellouw (in verbinding met de Waal) is thans als slibverwerking in gebruik en te vervuild om goed te kunnen vissen. Vanuit het dorp is de behoefte gekomen om daar te kunnen vissen.  Het zou mooi zijn wanneer deze put weer schoon is en bevist kan worden. Aanwezige verontreiniging in water en waterbodem moet verwijderd worden (herstel hygiëne/veiligheid en natuurlijke situatie).

-          Ook het vissen bij de Terp van Hellouw vraagt om aandacht. De Waal loopt hier vlak langs de dijk en tussen de kribben wordt nu veel gevist. De plek onder aan de dijk is ook bereikbaar per auto. De vraag is of de buurtbewoners hier blij mee zijn aangezien veelal vissers van verder weg hier komen vissen, pal voor hun woningen.

-          Ook ligt er regelmatig afval op de strandjes. In overleg met de bewoners zou het goed zijn de wensen hierover te inventariseren en mee te nemen in het ontwerp (afsluiten of aanpassen inrichting).

Varen:

-          Voor de recreatieve scheepvaart ligt bij de Terp een boothelling naar de Waal. Het is hier s ’zomers heel druk met mensen van verder weg die hier hun boten te water laten. Dat geeft parkeerproblemen en overlast. Het lijkt erop dat er nauwelijks beheer plaatsvindt op deze locatie. Deze situatie zal eveneens met de aanwonenden besproken moeten worden.

-          Versterken natuurontwikkeling met beperkte recreatief gebruik kan niet samengaan met gemotoriseerde voer/vaartuigen. Dat moet duidelijk worden gemaakt in het gebied van de Crobsewaard: verboden voor gemotoriseerde voertuigen/boten/jetski’s (uitzondering gehandicapten en scootmobielen). Dit kan meegenomen worden in de huisregels + kaart/infoborden. Eveneens het beheer/toezicht hierop richten.

Zwemmen in de Crob

-          In Haaften ligt een buitenzwembad. Dat moet opgeknapt worden en voorzien van een goede waterbehandeling om de kwaliteit te kunnen borgen.

-          Bij Hellouw kon met vroeger zwemmen in de put. Door de komst van de slibverwerking is dat niet meer mogelijk. De bewoners willen graag dat hier weer gezwommen kan worden. Nu moeten ze veelal naar de put in Herwijnen of nog verder, terwijl de rivier langs de voordeur stroomt! De waterkwaliteit is in het verleden nooit een probleem geweest doordat er een open verbinding was met de Waal en de put diep genoeg is om teveel opwarming te voorkomen.

-          Ook aandacht voor de bereikbaarheid en beheer van het zwemgebied (zowel zwerfvuil van bezoekers als van de rivier!).

-          Een waterspeelplek kan het recreatiefgebruik bevorderen (voldoende schoon zand, een handmatige waterpomp met goten o.i.d.).

 

Uitstraling gebied

-          Qua stijl zou iets bedacht moeten worden dat een huisstijl kan zijn langs het hele dijktraject (beeldkwaliteit). De uitstraling moet goed samengaan met de omgeving en de sfeer die we willen bereiken. Een meer nostalgische uitstraling die sober/robuust en doelmatig is lijkt vooralsnog het meest passend gelet op de agrarische historie en van oudsher beperkte welvaart in het gebied.

-          Het materiaal moet eveneens passen bij het landschap en historie (zelfvoorzienend, ambtelijke historie). Dat bestaat uit hout, zand/steen en water. Materialen als griendhout, zandsteen, basalt en grindsteen passen hier goed bij. Ook materialen die in een meer dynamische omgeving tot leven komen zijn mogelijk, bv cortens staal en scheepvaart materialen.

Verlichting

-          Naar voorbeeld van Diefdijk bij Culemborg, de oorspronkelijke uitstraling die past bij de oude lintbebouwing. Houten palen met ouderwetse lampen. Dus geen moderne lichtpunten. Ook alleen op de kruisingen als oriëntatieverlichting (geen overbodige lichtuitstraling in het gebied).

-          Een mogelijkheid is om de kleur van de verlichting aan te passen aan lichtgevoelige diersoorten (m.n. vleermuizen). Afbeeldingsresultaat voor historische dijk diefdijk

 

 

 

Dijkaanpassingen

-          Bij Hellouw zal de dijk vrij eenvoudig versterkt kunnen worden aan de zijde van de uiterwaarde. Doordat in het verleden alle bebouwing van de dijk is verwijderd is het nu niet denkbaar om aan de binnenzijde nog aanpassingen te doen (weerstand bij bewoners).

-          Bij bebouwingsplannen buitendijks moet ter verstoring van de landschappelijke uitstraling qua bouwstijl aangesloten worden bij bestaande sfeer en historische bebouwing. Zeker in/langs Crobsewaard gebied.

-          Een bredere dijk is een optie. Wellicht is een verbreding van de voet van de dijk een kansrijke variant om te komen tot scheiding van verkeerstromen. Ook biedt het meer recreatieve gebruiksmogelijkheden zoals picknick bankjes/tafeltje, luie trap of uitkijkplekken (ook bereikbaar bij hoogwater met bv drijvend pad).

 

 

Globale inrichtingsschets Crobse waard

 

 

Geel: gebied voor zwemmen en vissen
Blauw: gebied voor vissen
Groen: natuurgebied
Rood: bedrijfsterrein
Zwarte lijnen: wandelpaden (langs dijk eventueel combineren met fietspad)Afschrift brief aan gedeputeerde Mw B Schouten inzake dorpsvisie Hellouw

Klik op PDF


Aan college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
T.a.v. gedeputeerde mw C. Bieze
Postbus 9090 6800 GX Arnhem
Arnhem


Datum: 9 oktober 2016
Onderwerp: Opnieuw ongelukken N830 bij Hellouw

Geachte mevrouw Bieze,

Ik vraag namens het dorp opnieuw uw aandacht voor de onveilige ontsluiting van ons dorp op de provinciale weg N830. In de afgelopen jaren hebben we diverse malen gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de provincie over deze situatie. Kort samengevat heeft de onveilige situatie wat u betreft te weinig prioriteit omdat er te weinig ernstige ongevallen plaatsvinden. Zoals u weet zijn wij het daar pertinent mee oneens. De praktijk heeft dat de afgelopen maand helaas wederom aangetoond. Er zijn drie ongevallen met letsel geweest:

Op 24 september heeft er bij de kruising een ongeluk met letsel plaatsgevonden waarvoor de ambulance is opgeroepen.

Op 6 oktober om 13:00 uur heeft zich opnieuw een ongeval met letsel voorgedaan op de kruising.

Op 8 oktober is om 16:30 uur wederom een ongeval met letsel geweest op de kruising.

Via derden heb ik inmiddels begrepen dat de provincie extra bebording heeft geplaatst op de kruising ter signalering van de gevaarlijke situatie. De overwegingen en de wijze van bebording zijn nimmer met ons gecommuniceerd. Diverse malen is bij u en uw ambtenaren dringend verzocht goed met ons te communiceren alvorens er stappen worden gezet. Helaas lijkt dat nog steeds niet te gebeuren. Qua bebording is het mij niet opgevallen dat die significant is veranderd. Het lijkt er op dat het waarschuwingsbord van overstekende kinderen slechts een extra een gele achtergrond heeft gekregen. Verder staan er nu neutrale witte reflectiebordjes op de kruising. Als gebruiker van de kruising ervaar ik, maar ook anderen, geen verschil in de signalering. Mijn vraag is wat nu de onderbouwing is van deze aanpak en wat het moet opleveren. Gelet op de drie ongevallen betwijfel ik of dit serieus iets bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

In het dorp vraagt men zich nog steeds af wat er moet gebeuren alvorens er serieus werk gemaakt wordt van deze onveilige situatie. Ik weet inmiddels dat de gemeente Neerijnen nog steeds op zoek is naar mogelijkheden om extra bij te dragen aan een oplossing. Gelet op de recente berichten over het overschot dat u hebt in uw begroting wegen(onderhoud), zie ik mogelijkheden om het financiële verschil samen met de gemeente te overbruggen. Daarbij merk ik nog op dat het financiële verschil voor een deel ter dekking is van risico’s die zich in de praktijk mogelijk niet eens voordoen! Met de begrotingsbehandeling in het vooruitzicht liggen er nu mogelijkheden om samen tot een goede oplossing te komen.

Ook wijs ik u nog op de impact van deze onveilige situatie op de leefbaarheid van het dorp, met name de entree via de Irenestraat. Deze bewoners wachten nu al sinds 2008 op een reactie van de provincie op hun dorpsvisie waarin deze leefbaarheidsproblemen zijn verwoord. Ik heb u hiervan meerdere malen op de hoogte gesteld en gevraagd dit samen met uw collega mw Schouten op te nemen en integraal op te pakken. Tot op heden heb ik , ondanks uw toezegging het op te nemen met uw collega, geen enkele reactie mogen vernemen.

Ik dring bij u en uw college aan op een snelle reactie op de door ons aangedragen knelpunten inzake verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Op 4 februari j.l. is er met u overleg geweest over de aanpak van de kruising. In dat overleg zijn diverse afspraken gemaakt (zie gespreksverslag). Ik hecht eraan dat deze afspraken worden nagekomen. Tot op heden communiceert u alleen ambtelijk (en besloten) met de gemeente Neerijnen, terwijl u met ons hebt afgesproken onze belangenvereniging gelijkwaardig mee te nemen in het proces. Op basis van die afspraken zien wij alsnog de in het gespreksverslag toegezegde informatie (o.a. tekeningen over de ontsluitingsvarianten) tegemoet en herhaal ik hierbij dat de vereniging als volwaardige gesprekspartner betrokken wil zijn en blijven.

Deze brief zal in afschrift worden verstuurd aan de gemeente Neerijnen en Provinciale Staten.

Hoogachtend, Dhr S. Vreeburg
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Hellouw
Postadres Waalbandijk 115
4174 GR HellouwPresentatie onveilige kruising aantasting leefbaarheid Hellouw

Klik hier om de powerpoint presentatie te openen

Het Bevrijdingsfestival van 2016

Tour de Waal

Op 5 mei 2016 wordt Bevrijdingsdag weer groots gevierd aan de Waal. Dit jaar vormen vrijheid en de verhalen daarover het hoofdthema. De dag staat in het teken van de fiets: we gaan fietsen voor Vrijheid.

De route gaat langs kastelen, forten en andere karakteristieke plekken. Elke locatie verzorgt een feestelijk programma met het thema Vrijheid.  Met muziek, theater, poëzie, rondleidingen,   eten en doe-activiteiten.

Er worden extra pontjes ingezet ( ook in Hellouw) waardoor 5 rondje-pontjes ontstaan. Iedereen die wil  jong en oud kan meefietsen van Loevestein tot aan Ophemert. Een hoofdrol is er voor de kinderen van de basisscholen die met hun begeleiders de 5 routes van de Tour de Waal gaan fietsen.

Programma voor Hellouw

Locatie:  alle activiteiten inclusief een hapje en drankje en de barbecue vinden plaats in en rond de tent aan de waal tegenover de oude Hervormde kerk aan de dijk

12.30 uur        Presentatie wielerploegen.

12.45 uur        Verhalen door kinderen van de basisschool de kievitsheuvel.

13.00 uur        Muziek door dj Nico Overheul en Nick van der Meijden.

14.30 uur        Optreden door de mondharmonica vereniging de N.E.P.

16.00 uur        Muziek verzorgd door Nico en Nick.

Tevens zijn er oude  foto’s te bezichtigen.

 

De veerpont vaart van Hellouw naar Nieuwaal vice- versa vanaf 12.30 uur tot 17.00 uur.

(kinderen tot en met 12 jaar gratis / 13 jaar en ouder € 1,00.)

Vooraf kunnen de kinderen de fietsen versieren op 4 mei vanaf 13.00 uur bij het Dorpshuis “De Biskamp”.

 

Bij voldoende deelname wordt er een barbecue georganiseerd:  kosten €  8,50 p/p.

Barbecue  vanaf 17.00 uur.  Opgave voor 30 april 2016.  Aanmelden bij Wilma Meenhorst

tel: 06-23036752 of mail naar: ameenhorst1967@kpnmail.nl

Voor meer informatie kijk op de site van Stichting BOL. www.beeldvanoranjelinten.nl

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangenvereniging Hellouw

Datum: 16 maart 2016
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Biskamp Hellouw

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag secretaris
4. Verslag kascontrole commissie
5. Verslag penningmeester.
6. Bestuursverkiezing: aftredend A. Bambacht, niet herkiesbaar.
Kandidaten kunt zich aanmelden tot voor aanvang ledenvergadering.
7. Mededelingen van het bestuur o.a. over:
- Verkeersveiligheid “Rotonde”
- Biovergister.
- Pilot Leefbaarheid.
- Klankbordgroep dijkverbetering. -
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Het bestuur.


Opiniestuk Gelderlander december 2015

 

Gelderland gunt Hellouw niets!

Bestuurders moeten je het gunnen om als kleine gemeenschap echt werk te kunnen maken van verbeteren leefbaarheid en veiligheid. Het is Hellouw in de afgelopen twintig jaar niet gelukt om in de gunst te komen van de provincie Gelderland om tot een oplossing te komen over een levensgevaarlijke kruising op de provinciale weg die het dorp in tweeën splitst. Toch bizar dat de veroorzaker van het probleem zo lang de ogen en oren kan sluiten en daar mee weg komt.

Hellouw, een klein dorpje op de westrand van de provincie Gelderland (ver weg van Arnhem) gaat mee in de vaart der volkeren; dijkverzwaringen, (verontreinigd) slibverwerking in de uiterwaarde, Betuwelijn en laagvliegoefengebied voor defensie. Allemaal vooruitgang ten algemene nut, maar lokaal wel een stevige aantasting van de leefbaarheid (sloop oude karakteristieke woningen, geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s, milieuaantasting). Zo ook de onveilige kruising in het dorp met de provinciale weg N830. Ooit aangelegd dwars door de bebouwing van het dorp, inmiddels uitgegroeid tot een stevige ergernis en gevaarlijk kruispunt.

Het borgen van de kwaliteit en de veiligheid van de leefomgeving en een vitaal platteland waarin inwoners zich actief inzetten voor hun gezamenlijke toekomst. Mooie woorden uit de Omgevingsvisie Gelderland uit 2015. Hellouw is zo’n vitaal en actief dorp op het platteland. Als (provinciaal!) pilotdorp al in 2006 gestart met een eigen dorpsvisie en een actieve dorpsvereniging. Grootste knelpunt in onze leefbaarheid en veiligheid is die provinciale kruising in ons dorp!  

Nou verwacht je dat een provincie met zo’n visie en als wegbeheerder wel weet wat ze moet gaan doen. Sterker nog, we herinneren ze daar al twintig jaar aan! Maar het komt er maar niet van. Al meerdere keren zijn we het inhoudelijk met elkaar eens, toch ketsen de plannen iedere keer af. Inmiddels is Hellouw de laatste gevaarlijke kruising aan deze weg, andere kruisingen zijn inmiddels allemaal veilig gemaakt. Argumenten als niet onveilig genoeg, te duur, te laat aangemeld voor groot onderhoud zijn de standaardzinnen geworden in de ambtelijke correspondentie.

Als dorpsvereniging zitten we nu weer in de race voor het groot onderhoud dat gepland staat voor 2017. We dachten na een goed gesprek met de gedeputeerde duidelijke afspraken gemaakt te hebben over de aanpak van de kruising. Eindelijk verbetering in zicht, maar… u voelt ém al aankomen… gemaakte afspraken worden niet nagekomen en eerdere toezeggingen over de aanpak zijn al weer van de baan! Gewekt vertrouwen wordt geschonden, de willekeur in handelen is schrijnend en de tijd verstrijkt in ons nadeel. Het is ons niet gegund.

 

Dhr Stefan Vreeburg

 

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Hellouw

_____________________________________________________________________

Gevaarlijke wegen in Nederland

Foto's genomen tijdens de TV opname voor het programma "Gevaarlijke wegen in Nederland" Programma wordt uitgezonden op zondag 6 december 2015 (20.30 uur)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Graag wil ik jullie aandacht voor het volgende:

Op de noordoever van de Waal, tussen Gorinchem en Nijmegen wordt de Waaldijk na 2020 in fasen versterkt. Het belang van de dijk als tribune van waaraf je het rivierenlandschap kunt beleven hoeft denk ik geen betoog. En er wordt aan de dijk natuurlijk ook gewoond en gewerkt. Dijkversterking biedt kansen voor herinrichting en daarmee ook voor recreatie etc.

Het Waterschap Rivierenland kan nu nog niet precies zeggen ‘wat waar staat te gebeuren’, al zal verhoging van de dijk niet gauw aan de orde zijn. Dat neemt niet weg dat met een dijkversterking ook wensen en ideeën voor recreatie, verkeer en leefbaarheid meegenomen kunnen worden. Daarom is het zaak nu al na te gaan welke ideeën daarover leven.

 Het Waterschap is op de hoogte van deze actie en staat open voor ideeën, voor “meekoppelkansen”; de betrokken zes gemeenten hebben hun medewerking aan ons toegezegd: zij zullen op hun site bijvoorbeeld linken naar de anwb-pagina

 Op de pagina ‘Samen genieten langs de dijk’ tref je tot 28 september vijf stellingen aan over verkeer en recreatie op en aan de dijk. En ook een ‘blanco’ button voor ‘wat je ook nog had willen zeggen’.

De actiepagina ‘samen genieten langs de waal’ is te vinden op www.anwb.nl/verkeersvriendelijkheid.

 Om je bijdrage(n) daadwerkelijk te posten wordt je gevraagd een account aan te maken. Ook niet anwb – leden kunnen dat, geen probleem; laat je er aub niet door weerhouden, het vergt weinig tijd.

 Hierbij ook mijn verzoek om dit bericht / deze site / deze link onder de aandacht te brengen bij jullie contacten.

Hoe meer reacties hoe beter!

 

Met vriendelijke groeten,

Niek Golsteijn

 

Gastvrije Dijken

 

 Aan College van Gedeputeerde Staten van Gelderland

T.a.v. gedeputeerde mw C. Bieze

Postbus 9090
6800 GX Arnhem
 

Datum                 12 april 2015

Onderwerp:        Reactie op provinciale brief d.d. 23 maart 2015 inzake verkeersonveilige ontsluiting Hellouw op provinciale weg N830

 
 
Geachte gedeputeerde,
 

De Vereniging Dorpsbelangen Hellouw is zeer teleurgesteld in uw reactie op onze brief van 11 januari 2015. Uw brief d.d. 23 maart 2015 gaat niet in op de door ons aangehaalde punten en wij nemen dan ook geen genoegen met deze reactie. Kortweg samengevat staat in uw reactie dat de veiligheid van de ontsluiting van Hellouw op de Graaf Reinaldweg naar uw mening niet meer urgent genoeg is om veiligheidsmaatregelen binnen afzienbare termijn te treffen. Na 15 jaar discussie over de veilige ontsluiting stelt u nu eenzijdig vast dat er feitelijk geen urgentie meer is en de verbetering van de veiligheid nu op de lange baan kan worden geschoven. Qua proces en argumentatie een voor ons onverteerbare manier van doen. Wij willen hierover met u als bestuurder zo spoedig mogelijk overleg voeren om gehoord te worden over het proces en tot een duurzame oplossing te komen op een afzienbare termijn. Dat wij hierin niet alleen staan mag blijken uit de steun van het gemeentebestuur van Neerijnen die wij meerdere malen hebben mogen ondervinden.

 

Onze grieven richten zich op zowel procesmatige als inhoudelijke punten. Deze lichten we hieronder toe.

Onze brief van 11 januari j.l. is zowel per post als digitaal aan u als bestuurder verstuurd. Onze boodschap is naar onze mening zorgvuldig en met zorg verwoord. Uw reactie is dat naar onze mening allerminst. Zoals gebruikelijk in de communicatie met overheden wordt ingekomen post geregistreerd en voorzien van een (automatische) ontvangstbevestiging. Een ontvangstbevestiging hebben we niet gekregen. Uiteindelijk hebben we zelf bevestiging van ontvangst moeten vragen bij de griffier van de Commissie Ruimte alwaar de brief op de agenda stond. De wijze waarop met onze brief zou worden omgegaan is evenmin gecommuniceerd (behandeling in de commissie Ruimte). Ook de uitkomst daarvan is niet aan ons teruggekoppeld. Deze werkwijze geeft ons weinig vertrouwen in de wijze waarop met onze grieven is omgegaan. Vanuit zorgvuldigheidsoogpunt erg slordig en weinig vertrouwenwekkend.

Gebruikelijk is dat een brief binnen 6 weken wordt beantwoord. Helaas is dat ook niet gelukt, de schriftelijke reactie mochten wij ontvangen na 10 weken! Wij hebben onze correspondentie expliciet gericht aan u als bestuurder. De uiteindelijke reactie is opgesteld door een gemandateerde ambtenaar. Uit zijn reactie valt niet op te maken hoe onze argumenten zijn gewogen en erkend worden. De onderbouwing van de argumenten is niet helder. Evenmin is er gezocht naar mogelijkheden om met elkaar in contact te komen om te zoeken naar kansen. Er is niet ingegaan op het gezamenlijke belang van verkeersveiligheid dat tot nu toe gedeeld werd. De reactie beperkt zich tot een herhaling van standpunten en aannames die ook in eerdere contacten is gebruikt. U kunt zich voorstellen dat voor ons uiterst onbevredigend is.

Refererend aan het coalitieakkoord en bijbehorende beleidsuitwerkingen Uitdagend Gelderland (d.d. 9 november 2011) zien wij in deze procesgang niet de beoogde verbeteringen terug inzake communicatie met de burger. U wilt als college de burger meer betrekken bij beleid en ruimte bieden aan de samenleving (een frisse wind; belangen en behoeften staan centraal). Nu zijn wij als dorp één van de vijf pilotdorpen geweest vanuit het project Dorpen groeien op eigen wijze (2005). Wij hebben daarmee aangetoond initiatief en inzet te willen plegen. Het heeft geleid tot een dorpsvisie in 2008. Hoe legt u aan ons dorp uit dat wij sindsdien niet betrokken en geïnformeerd zijn over bijvoorbeeld de reconstructie van de provinciale weg, zowel in 2008 als ook nu weer? Wat gebeurt er nu met onze belangen die ook u als provinciaal bestuurder hebt ontvangen middels de dorpsvisie?

Het betrekken van bewoners(verenigingen) vergt ook toenadering vanuit de kant van de provincie. Het stimuleren van burgerkracht en participatie vergt een volstrekt andere benaderingswijze van uw bestuur en ambtelijke organisatie dan tot nu toe is gebezigd. De afstandelijkheid en slechte communicatie geeft ons een gevoel niet gehoord te worden.  De meeste dorpsbewoners hebben er inmiddels een machteloos en gefrustreerd gevoel bij wanneer het over de provincie gaat.

Ook is ons ter oren komen dat er een werkgroep bestaat waarin provincie de plannen over het groot onderhoud van de N830 (uitvoering 2017) met betrokken gemeenten bespreekt. Vanuit de gemeente Neerijnen is de onveilige verkeersontsluiting wederom op tafel gelegd. Vanuit de provinciale ambtelijke organisatie is gereageerd dat de verkeersontsluiting van Hellouw niet meegenomen gaat worden in het onderhoud. Er zijn technische en financiële belemmeringen vanuit de provincie op tafel gelegd waarom het niet meegenomen kan worden. Daarmee is opnieuw de aanpak van de verkeersontsluiting met jaren naar achteren geschoven (herhaling van de situatie reconstructie 2008).

Opmerkelijk is dat vrijwel in dezelfde periode onze brief in de Commissie Ruimte is behandeld. U hebt daar als verantwoordelijk bestuurder uitgesproken dat er wel degelijk naar de situatie kan worden gekeken. U hebt de suggestie gedaan dat een aparte linksaf strook tot de mogelijkheden behoord. In de brief van 23 maart wordt over de uitwerking van die suggestie in de plannen voor groot onderhoud geen woord gerept! U begrijpt dat we dit niet anders kunnen uitleggen dan dat de behandelend ambtenaar niet op de hoogte is geweest van uw uitspraken. Naast de externe communicatie is de interne communicatie kennelijk ook nog een kwetsbaar punt.

Uit de ambtelijke voorbereidingsgroep hebben wij signalen ontvangen dat de provinciale ambtenaren het standpunt huldigen dat de door u gesuggereerde linksaf strook de voorkeur heeft om iets te doen aan de onveilige situatie. Als onderliggend argument is gebruikt dat met zo’n strook de snelheid niet uit de doorgaande verkeersstroom wordt gehaald (kennelijk gewenst). Een rotonde is voor de provinciale ambtenaren niet bespreekbaar omdat daarmee de snelheid er teveel wordt uitgehaald. Wanneer u onze brief goed hebt gelezen ziet u dat juist de hoge snelheid het grootste veiligheidsknelpunt is! Uw ambtenaren hanteren dus oneigenlijke argumenten om de onveilige situatie aan te pakken en komen voor ons met de verkeerde oplossing. Daarbij komt nog dat een extra rijstrook ter plaatse van de huidige kruising niet inpasbaar is gelet op de beperkte ruimte. In de brief van 23 maart worden deze argumenten niet vermeld, maar met deze wetenschap in het achterhoofd beginnen we te geloven dat ambtelijk gezien de verkeersonveiligheid gebagatelliseerd wordt en een structurele veilige oplossing gefrustreerd.

Eveneens staat in de provinciale brief dat de ongevallenanalyse uitwijst dat de situatie ter plekke niet gevaarlijk genoeg is gebleken om daar maatregelen te treffen. In onze brief geven we u mee dat de ongevallenregistratie in Nederland al jaren niet het reële beeld geeft. Helaas is daarop niet gereageerd. Sterker nog, sinds het versturen van onze brief op 11 januari 2015 zijn er 4 ongevallen geweest bij Hellouw, waarvan 3 op de bewuste kruising. Ik heb u per voorval persoonlijk op de hoogte gesteld per mail.

Ook heb ik uw collega’s dhr Van Dijk en dhr Markink persoonlijk geïnformeerd op 26 februari tijdens de manifestatie Plattelands Parlement in Oene over deze verkeersonveilige situatie. Ik heb helaas tijdens die bijeenkomst bericht gekregen dat een ernstig ongeval die ochtend had plaatsgevonden. Dhr Markink heeft mij toevertrouwd u op de hoogte te stellen van deze situatie en zijn historie. Ook daarop heb ik helaas geen enkele reactie terug gekregen. Juist het verbeteren van de communicatie tussen provincie en burger(groepen) in het kader van burgerkracht was een van de belangrijkste gespreksthema’s op deze manifestatie!

In de provinciale brief wordt ingegaan op de financiële onderbouwing van een rotonde. De onderbouwing is dermate ondoorzichtig en komt niet overeen met eerder door de provincie genoemde bedragen (zie onze brief) dat wij het spoor wederom bijster zijn. In de provinciale brief wordt gesteld dat de gemeente aanvullende bijdrage zou moeten leveren wil een verkeersveilige ontsluiting van het dorp op de provinciale weg mogelijk gemaakt kunnen worden. U weet als geen ander hoe de financiële situatie van de gemeente Neerijnen is. Het stellen van aanvullende financiële bijdrage van deze gemeente voor de verkeersveiligheid van een provinciale weg is niet realistisch. Het komt op ons als belangenvereniging over als een argument waarmee uw organisatie de aanpak van de verkeersveiligheid makkelijk vooruit kunt schuiven. Intussen zijn de bewoners en weggebruikers het slachtoffer van deze impasse die lang genoeg heeft geduurd.

 

U wilt met uw college aan de slag om het platteland vitaal te maken en houden. De leefbaarheid en veiligheid vormen daarbij essentiële bouwstenen. Voor ons dorp geldt nu dat onze veiligheid niet serieus wordt genomen en wij de dupe zijn van een oneigenlijke discussie tussen twee bestuurslagen. Intussen zijn we in korte tijd 4 ongevallen verder. We mogen wel de lasten van tal van andere ingrepen in onze leefomgeving accepteren, zoals de Betuwelijn (geluid, risico’s ongevallen), slibverwerking in de Crobse Waard (geluid, aantasting landschap en kwaliteit recreatiewater), laagvliegoefengebied voor Defensie (geluid en risico’s ongevallen), recreatieverkeer dijkwegen en toenemend sluipverkeer als gevolg van filedruk A2 en A15. De effecten op de leefbaarheid van de plannen voor windenergiecentrales langs de A15 en de komende dijkverbetering zijn ons nu nog niet duidelijk. Al met al een stevige toegenomen druk om onze leefbaarheid. Wij zijn van mening dat daar nu wel wat tegenover mag worden gesteld. Nog niet eens zozeer een verbetering van onze leefbaarheid, maar het op normaal niveau brengen van de meest basale veiligheidsnormen. Ons dorp heeft zo langzamer hand wel een recht opgebouwd op een investering in haar leefbaarheid door deze onveilige kruising aan te pakken. Al was het maar om nu eens een punt te kunnen gaan zetten achter een discussie van ruim 15 jaar. Vanuit bestuurlijk oogpunt is een zorgvuldige afronding op korte termijn nodig, daar hebben we als bewoners inmiddels meer dan recht op.

Wij verwachten van u op korte termijn een uitnodiging om in gesprek te gaan om tot een structurele oplossing te komen.

 
Dhr S. Vreeburg
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Hellouw
 
Postadres
Waalbandijk 115
4174 GR Hellouw
 
 

Persbericht 

(14-11-2014)

 De vereniging Dorpsbelangen Hellouw  gaat met de bewoners aan de slag met de leefbaarheid in het dorp dankzij een bijdrage van de gemeente Neerijnen.

In 2008 heeft het dorp zelf een dorpsvisie opgesteld om richting te gaan geven in de gewenste ontwikkeling van het dorp. Een belangrijk onderdeel daarin is het bevorderen van de leefbaarheid. Afgelopen zomer heeft de vereniging Dorpsbelangen Hellouw het initiatief genomen om in overleg te treden met de betrokken wethouders om gezamenlijk een nieuw initiatief op te gaan starten. We zien dat de overheid steeds meer een beroep op de burgers gaat doen om meer zelfredzaam te worden. Als vereniging hebben we aangegeven daarmee aan de slag te willen gaan. Wij denken dat we daarvoor moeten beginnen bij het zorgen voor een goed functionerend dorpshuis als centrale ontmoetingsplek van jong tot oud. Zonder een goed dorpshuis valt een belangrijke ontmoetingspunt voor het hele dorp weg.

Vanuit  het dorpshuis kunnen we zelf steeds meer initiatieven ontplooien die gericht zijn op sociale, culturele en sportieve activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp. Juist een goede kwaliteit van leefbaarheid maakt dat de bewoners zich zelf prettig voelen in hun woonomgeving en eerder zelf de handen uit de mouwen wil steken. Een werkgroep heeft inmiddels de eerste ideeën voor een plan van aanpak opgehaald bij alle verenigingen in Hellouw en de gebruikers van het dorpshuis. De ideeën bestaan uit enerzijds noodzakelijke verbeteringen om het dorpshuis in stand te houden en anderzijds investeringen om de gebruiksmogelijkheden naar de toekomst toe te vergroten.

Het college steunde ons verzoek al begin oktober. Gisteravond volgde de gemeenteraad met haar steun. Het voorstel voor de ontwikkeling en uitvoering pilot leefbaarheidsinitiatieven krijgt van de gemeente een financiële bijdrage van €20.000,-.

De vereniging Dorpsbelangen Hellouw is zeer verheugd en gaat met de werkgroep van bewoners nu de ideeën verder uitwerken en realiseren het komende jaar.

 

Vereniging Dorpsbelangen Hellouw

 

Contactgegevens Vereniging Dorpsbelangen Hellouw

Tel 0418 58 1323

e-mail: stefan.leonie@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verkenningsfase dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg

Klik hier voor meer informatie.


Verslag Algemene ledenvergadering van 8 okt. 2014 j.l

Aanwezig

Iris van Zandwijk

Gijs van Zandwijk

Kees van den Heuvel

Kees van Noord

Barbara Boden

Arie Bambacht

Riki Vos

Gradus Bambacht

Stefan Vreeburg


Opening

De voorzitter opent de vergadering om  19:45 uur.

Vaststelling agenda

De agenda is akkoord.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige bestuursvergadering staan op de website van de vereniging. Hierop zijn geen opmerkingen binnengekomen. De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag

Met de uitnodiging voor deze bestuursvergadering is het jaarverslag meegestuurd. Tijdens de vergadering wordt het verslag voorgelezen door de voorzitter. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen ingebracht tijdens de vergadering.

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag laat een positief saldo zien over 2013. Ter controle heeft de Kascontrole de financiele gegevens gecontroleerd en goed bevonden. Het bestuur stelt het financiele jaarverslag vast.

Bestuursverkiezing

Bestuurslid Barbara Boden stelt zich niet meer beschikbaar en treedt terug.

Iris van Zandwijk treedt na 8 jaar terug als voorzitter, maar blijft aan als bestuurslid

Stefan Vreeburg wordt gekozen tot voorzitter.

Een potentieel extra bestuurslid heeft zich bij Iris aangemeld, dhr Arjan van Maaren. Een definitieve keuze voor een bestuursfunctie heeft hij nog niet gemaakt. Zodra daarover duidelijkheid bestaat is een aanstelling tot bestuurslid mogelijk (middels een algemene ledenvergadering).

Rondvraag

Geen van de aanwezigen maakt gebruikvan de mogelijkheid van de rondvraag.

Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur.

_____________________________________________________________________________

 

Uitnodiging Burgeravond d.d. 08-10-2014 aanvang 20.15 uur in het dorpshuis De Biskamp te Hellouw.

 

Uitleg en discussie over de volgende onderwerpen.

1. De rotonde: stand van zaken; dialoog over het gereserveerde gemeentelijk budget; wat wilt u ?

2. Leefbaarheid; hoe kunnen we omgaan met openbaar groen en onderhoud

3. Opzetten van een zorg coöperatie.

4. Onderhoud de Biskamp

Zorg dat u hierbij bent, wij horen graag uw mening.

Tot ziens op de burgeravond.

Het bestuur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur van de Dorpsbelangenvereniging Hellouw nodigt U allen uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 08-10-2014 om 19.45 uur in het dorpshuis.


AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken/Mededelingen
4. Notulen v/d vorige Alg.ledenvergadering
5. Jaarverslag (secretaris)
6. Verslag/verkiezing kascontrolecommissie
7. Financieel jaarverslag (penningmeester)
8. PAUZE
9. Bestuursverkiezing
          Aftredend;
                 o Barbara Boden ( niet herkiesbaar)
                 o Iris van Zandwijk (aftredend voorzitter; wordt vervangen door Stefan Vreeburg)
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot 7 oktober uur, 12.00 uur gericht aan de secretaris, p/a Waalbandijk 35, 4174 GN Hellouw
10. Rondvraag
11. Sluiting


Jaarverslag 2013-2014 (alg. ledenvergadering 08-10-2014)

Afgelopen jaar heeft de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw zich wederom ingezet voor een veiliger ontsluiting van het dorp op de provinciale weg. Al ruim 15 jaar is dit een heet hangijzer tussen de dorpsbewoners en de gemeenten en provincie. In de dorpsvisie uit 2008 is door de dorpsbewoners een rotonde voorgesteld.

Het college van Neerijnen heeft afgelopen jaar (2013) tijdens een burgeravond aangegeven het knelpunt te erkennen en er serieus mee aan de slag te gaan.

Sindsdien heeft niemand meer iets vernomen van het college over de voortgang. Na aandringen vanuit de vereniging is in juni 2014 een concept collegeadvies op tafel gelegd. Daarin geeft het college aan het aanleggen van een rotonde niet te willen financieren omdat de provincie teveel financiële eisen stelt.

De vereniging heeft haar teleurstelling over de procesgang en het standpunt van het college geuit in de vergadering van de commissie Ruimte op 26 juni. Daar kreeg zij veel bijval in het standpunt dat het gereserveerde budget beschikbaar moet blijven en het college nu echt met de vereniging in overleg moet over mogelijke alternatieven.

In de raad van 10 juli is besloten nu geen rotonde aan te leggen maar dat het toegezegde budget van 4,5 ton beschikbaar te houden in het fonds Bovenwijkse Voorzieningen voor de ontsluiting van Hellouw. Ook is aangegeven dat het samenwerken en het onderlinge vertrouwen tussen de vereniging en het college verbeterd moet worden. De wethouder heeft de opdracht gekregen daarin het initiatief nemen. Inmiddels wordt hiervoor een afspraak gepland.

De vereniging beschouwt het reserveren van het budget van 4,5 ton voor Hellouw als een belangrijk signaal van de gemeente dat er nu echt gewerkt kan gaan worden aan een veiliger aansluiting op de provinciale weg. Zij gaat nu met de dorpsbewoners in overleg over hoe men het beschikbare budget wil gaan inzetten.

Wat is er in 2013 nog meer gerealiseerd:

De dorpsbelangenvereniging heeft meegedaan aan NL doet. Het Hellouw's ommetje is door vrijwilligers opgeknapt.

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de gemeente en met de steenfabriek om het ommetje eventueel uit te breiden en de gemeente te attenderen dat er te weinig onderhoud aan het ommetje wordt uitgevoerd.

In 2013 heeft er een burgeravond met een schouw plaatsgevonden. De knelpunten uit de schouw zijn met de gemeente besproken. De gemeente heeft beloofd een aantal zaken in orde te maken. Dit is echter gebleven bij het opknappen van een paar stoepranden, en een bermrand, het repareren van een bankje. We vinden dat we hierin te weinig worden gehoord door de gemeente. We zijn als dorpsbelangenvereniging al vanaf september 2013 hierover met de gemeente in gesprek. We hebben diverse brieven gestuurd naar de gemeente om hierover duidelijkheid te krijgen.
 

Inmiddels hebben we ook een nieuw contactpersoon bij de gemeente mw. Dicky van der Bijl.

In het najaar van 2013 heeft de Hellouwse jeugd samen met de dorpsbelangenvereniging (Barbara) en het dorpshuis een filmavond georganiseerd. Dit was erg leuk. Er is echter geen vervolg gekomen.

We hebben eind 2013 alle verenigingen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe zien zij de toekomst en kunnen we elkaar versterken.

Uit deze bijeenkomst kwam de noodzaak van het behoud van het dorpshuis sterk naar voren. Veel verenigingen maken gebruik van het dorpshuis. Het dorpshuis heeft echter onderhoud nodig. De huidige vloer is bijvoorbeeld aan vervanging toe.

Ook is gesproken met de verenigingen over het ontwikkelen van een zorg coöperatie. De gemeente zal zich steeds meer terugtrekken als het gaat om subsidies of vergoedingen/ hulp. Het voorbeeld Austerlitz is besproken. De zorg coöperatie zorgt voor bewoners in het dorp. Wellicht is dit ook iets voor de DBH om dit verder te ontwikkelen. We hebben afgesproken dit tijdens de burgeravond d.d. 08-10-2014 te bespreken.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stichting Biomassa Hellouw

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de bijlage onder jullie aandacht te brengen. Aanstaande woensdag is het zover. Dan gaan de studenten als finalist op voor de grote prijs!! Het zou natuurlijk voor alle betrokkenen prachtig zijn als zij met de hoofdprijs naar huis gaan! Breng daarom je stem uit, deel dit met alle vrienden en kennissen en verspreid het onder het personeel. 

Met een klik op de link Team Hellouw kun je je stem uitbrengen en met een klik op de link Bezoek studenten kun je meer informatie vinden over het project.


Wij rekenen op jullie!!

Met vriendelijke groet,

Namens de studenten en Stichting Biomassa Hellouw

Waalweelde

In 1993 en 1995 steeg het water van de Waal tot een gevaarlijke hoogte, ook bij Hellouw. Heel veel mensen zijn toen geëvacueerd omdat men bang was dat de dijken zouden overstromen of zelfs zouden doorbreken. Dat is gelukkig niet gebeurd. De dijkverzwaring is daarna ook bij Hellouw gekomen. Toch denken deskundigen dat die dijkverhoging alleen niet genoeg is. Er stroomt door veel regenen smeltwater soms nog steeds erg veel waterdoor de Waal dat het water weer erg hoog kan komen. Er is dan ook meer nodig dan alleen de dijkverzwaring, de rivier moet meer ruimte krijgen om bij hoog water breder te kunnen worden zonder dat het gevaarlijk wordt voor de dijken. Sinds 2006 zijn allerlei mensen van onder andere provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en gemeenten bezig om met ideeën te komen die de rivier meer ruimte kunnen geven. Sinds kort is er een uitgewerkt plan van mogelijke verbeteringen klaar. Dat plan heet de Structuurvisie Waalweelde. Afgelopen maandagavond, 30 september was er een informatie avond over dat plan in het Geofort in Herwijnen. Vanuit de dorpsbelangenvereniging Hellouw zijn we daar naar toe gegaan om te zien wat er in de buurt van Hellouw kan gaan veranderen.

Voor Hellouw zijn de plannen met de Crobsewaard belangrijk. In de Crob is ruimte die bij hoog water onder kan lopen. Nu is dat heel af en toe nodig, maar meestal lukt het om het land achter de zomerdijk droog te houden. Het idee is dat de Crob voortaan voor een groter deel altijd onder water komt te staan. Daardoor kan de rivier wanneer er veel water tegelijk aankomt hier makkelijker dat water in de omgeving kwijt zonder dat het waterpeil heel erg hoog komt te staan.

In het kaartje hieronder staat het idee verder uitgetekend. Wat opvalt is dat de steenfabriek gewoon blijft staan, maar niet meer via de zomerdijk vanuit Hellouw te bereiken is. Er komt een tweede opening naar de Waal en in de Crob komt meer natuurgebied onder water te staan. Ook willen ze de waterputten die nu vrij diep zijn, minder diep maken en het maaiveld van een deel van de landerijen in de zomerpolder lager maken. Het plan dat nu is bedacht voor de Crobsewaard wordt niet eerder uitgevoerd dan na het jaar 2030.

Voor de mensen die weiland of gronden hebben in de polder is het belangrijk te kijken wat deze ideeën voor hen betekenen. Is het weiland straks nog wel goed te gebruiken en te bereiken? Krijgen we meer last van kwel als de polder natter wordt?

Vanaf nu tot en met 24 oktober is het mogelijk om te reageren op dit idee. Dat kan iedereen zelf doen via een emailadres post@gelderland.nl of per telefoon bij mw Karin Horsten van de provincie: telefoonnummer 026-359 95 51. Meer informatie over Waalweelde is ook terug te vinden op de website van de provincie: www.waalweelde.nl . Het klinkt nog ver weg 2030, maar wanneer het plan straks definitief wordt dan gaat de gemeente het bestemmingsplan hiermee aanpassen. Dat betekend dat al ruim voor 2030 allerlei veranderingen kunnen komen in de regels voor het gebruik van het gebied De Crob. Hoe eerder iemand aangeeft vragen of problemen te verwachten hoe eerder daarmee rekening gehouden kan worden. Belangrijk is te weten dat iets aan passen in een idee makkelijker is dan iets aanpassen in een bestemmingsplan.

Mocht u nog vragen hebben dan kunnen we u misschien ook helpen als Dorpsbelangenvereniging. Stuur ons een mail info@dorpsbelangen-hellouw.nl.

 NL doet


Zoals u ongetwijfelt hebt gelezen of gezien is ons Ommetje uitgebreid op 16 maart 2013 tijdens NL doet. Vele vrijwilligers hebben zich weer ingezet om o.a. het bruggetje te plaatsen en paaltjes te slaan. het Ommetje is nu uitgebreid tot De Vossenjacht.

De kids werden ook vermaakt. voor de hardwerkers gingen zij cupcakes versieren. het was een geslaagde dag! we willen via deze weg nogmaals onze vrijwilligers bedanken!----------------------------------------------------------

Resultaten enquête leefbaarheid Hellouw

In december 2011 en januari 2012 hebben we een enquête door het dorp laten gaan. Iedere inwoner kon invullen wat hij of zij van de leefbaarheid van Hellouw vindt op 6 thema’s. De enquête is door 37 mensen ingevuld, hier vindt u het rapport met de resultaten.  KLIK HIER.

Actie!
Het rapport is een droog stuk tekst natuurlijk, maar we kunnen er wel wat mee! Samen (de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw, de gemeente Neerijnen, De Vereniging Kleine Kernen Gelderland, Plattelandsjongeren Gelderland en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) willen we er smeuïge werkelijkheid van maken! Inwoners van Hellouw zijn daarbij natuurlijk onmisbaar! We hebben uit de enquêteresultaten alvast een aantal ideeën geselecteerd waar we mogelijkheden in zien:

• Jaar- of maandkalender maken
dorpsactiviteiten, verenigingsactiviteiten en informatie
• Activiteiten voor jongeren, mét jongeren organiseren!
• Om Hellouw nog fraaier te maken en samen het groen te willen onderhouden, meedoen aan NL Doet in 2013
• Meer aandacht voor streekproducten: aanbod clusteren op enkele verkoop-punten
• Voorzieningen voor recreatie verzorgen zoals mobiele ijskar, sapkraampjes, zwemplas onderhouden enz.

Brainstormavond
Op 7 mei willen we deze ideeën voorleggen aan het dorp en met geïnteresseerde en enthousiaste mensen samen een plan van aanpak maken. Er is natuurlijk ook ruimte voor andere ideeën, maar belangrijk is dat er werkgroepen ontstaan. De Vereniging Dorpsbelang Hellouw organiseert deze avond samen met de Vereniging Kleine Kernen, de Plattelandsjongeren Gelderland, de gemeente en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Samen zorgen we ook voor een goede opstart voor werkgroepen.
De avond begint om 17:30 voor jongeren. Om 20:00 begint de bijeenkomst voor volwassenen en we sluiten af om 22:00. De bijeenkomsten worden gehouden in Dorpshuis De Biskamp.

Programma jongerenavond Hellouw
17:30 Welkom en even korte uitleg “wie is wat”
17:45 In groepjes antwoord geven op de vraag: “Wat missen de jongeren nog in Hellouw?” En “Wat zijn de gevolgen van deze missers?”
18:15 Onder het genot van een maaltijd terugkoppelen wat er in elk groepje is gezegd.
18:45 Gezamenlijk doelstellingen voor Hellouw op een rijtje zetten
19:00 Gezamenlijk antwoord geven op de vraag “Wat moeten we dus doen?” Zo komen we tot oplossingen
19:20 Taakgroepen vullen met jongeren die iets willen doen voor het dorp
19:30 Inloop volwassenen die kijken wat er door de jongeren is genoemd

Programma brainstormavond ouderen Hellouw
19:30 Inloop: kijken wat er door de jongeren is genoemd
20:00 Welkomstwoord
          Opening, toelichten project en werkwijze van de avond
20:30 Ideeënbrainstorm d.m.v. ideeën indienen per thema 
         • Verenigingsleven en sociale activiteiten
         • Gemeenschapsvoorzieningen en faciliteiten
         • Dorpsbelangenvereniging Hellouw
         • Wonen
         • Kwaliteit van de leefomgeving
21:00 Terugkoppeling wat er per thema is opgeschreven
21:30 Taakgroepen vullen met mensen die iets willen doen voor het dorp
21:45 Afsluiting met samenvatting van de avond en toelichting vervolg
------------------------------------------------------------------------------

Ommetje Hellouw              

  

Donderdag 16 juni 2011 opening van het Ommetje door wethouder Jan Koedam.
 
Het ommetje is een initiatief van de Dorpsbelangenvereniging Hellouw in samenspraak met Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Neerijnen.

Zonder de medewerking van mevrouw Van Zandwijk en de Vervoorn Stichting was dit ommetje nooit gerealiseerd en we zijn hen dan ook dankbaar voor het ter beschikking stellen van gronden. Wij hopen dat het huidige overleg met de Wienerberg groep zal resulteren in een uitbreiding van het ommetje."--------------------------------------------------------------------------------------------------